Khai Phi's Website

Khai Phi

Sinh năm 1940, tại Hà Nội, Việt Nam.
Sáng tác thơ.
Viết văn.
Sáng tác nhạc.
Bác Sĩ Y Khoa Đại Học Saigon, Việt Nam.
Bác Si Giải Phẫu Tổng Quát tốt nghiệp tại Tổng Y Viện Cộng Hòa Sài Gòn, Cục Quân Y, Việt Nam Cộng Hòa.
Bác Si Giải Phẫu Tổng Quát Bệnh Viện 2 Dã Chiến Kontum và Bệnh Viện Kontum, Việt Nam.
Bác Sĩ Trưởng Giải Phẫu Tổng Quát Bệnh Viện 2 Dã Chiến.
Quyền Giám Đốc Bệnh Viện Kontum và Bệnh Viện 2 Dã Chiến (1973-1975).
Anh Dũng Bội Tinh Với Ngôi Sao Bạc (1969).

Anh Dũng Bội Tinh Với Ngôi Sao Đồng (1973).
Nhân Dũng Bội Tinh (1974).
Anh Dũng Bội Tinh Với Ngôi Sao Bạc (1974).
Khai Phi, MD chứng nhận bởi Uỷ Ban Giáo Dục Mỹ về Bác Sĩ Y Khoa Ngoại Quốc.

Vợ: Hạnh Nguyên (Nguyễn Thị Hạnh) từ 1969 đến nay.
Con: Thủy (gái), Nhật (trai), Anh (gái), và Minh (trai).
Định cư tại Mỹ năm 1980.

Khai Phi
Born on October 20, 1940, in Hanoi, Vietnam.
Poet.
Writer.
Song writer.
National Medical Doctor of Faculty of Medicine of Saigon, Vietnam.
General Surgeon certified by Republic General Hospital of Saigon, Military Medical Corps, Republic of Vietnam.
General Surgeon of both Second Field Hospital and Kontum Hospital.
Chief General Surgeon of Second Field Hospital in Kontum, Vietnam.
Acting Director of both Second Field Hospital and Kontum Hospital (1973-1975).
Silver Star Honor Medal (1969).
Bronze Star Honor Medal (1973).
Human Life Saving Bravery Act Honor Medal (1974).
Silver Star Honor Medal (1974).
Khai Phi, MD certified by ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates).

Wife: Hanh Nguyen (Hanh Thi Nguyen) from 1969 to present.
Children: Thuy (daughter), Nhat (son), Anh (daughter), and Minh (son).
Settled in USA in 1980.

%d bloggers like this: