Khai Phi's Website

Three Non Returnable Things_Ba Thứ Không Hoàn Trả Được

You cannot return your spouse to your parents in-law .
You cannot return your bought house .
And you cannot return your bought car .
Chinese saying
Bạn không thể trả lại vị hôn phối của bạn cho cha mẹ vợ hoặc cha
mẹ chồng .
Bạn không thể trả lại nhà của bạn .
Và bạn không thể trả lại ô tô của bạn  .
Câu nói của người Trung Quốc .

Khai Phi

1 2 3 9