Khai Phi's Website

Centenarian Desires 23rd Husband_ Đàn Bà Trăm Tuổi Ham Muốn Chồng Thứ 23

Wook Kundor says she feels “lonely” during her husband’s absence. Wook Kundor nói bà cảm thấy “cô đơn” trong khi vắng mặt chồng.

BBC NEWS page last updated at 16:00 GMT, Monday, 14 September 2009 17:00 UK
Trang tin BBC nhật tu mới nhất lúc 16:00 giờ quốc tế, Thứ Hai 14/9/09 17:00 giờ Liên Hợp Vương Quốc Anh
http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/email/news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8255239.stm
http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8255239.stm?ad=1
http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/82552
Printable version 
http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/email/news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/
E-mail this to a friend

A 107-year-old Malaysian woman has said she wants to get married again, for the 23rd time, as she fears her husband wants to leave her, says a report. Một báo cáo nói rằng một đàn bà Mã Lai 107 tuổi bảo bà muốn tái giá lần thứ 23 vì sợ chồng muốn bỏ bà.
When Wook Kundor married four years ago to a man 70 years her junior their wedding photos made regional media.  Bốn năm trước, khi Wook Kundor kết hôn với một người đàn ông trẻ hơn bà 70 tuổi, đám cưới đã được đăng ảnh trên báo chí trong vùng. But now she fears her husband will not return home after completing treatment for drug addiction in Kuala Lumpur. Nhưng bây giờ bà sợ chồng sẽ không trở về nhà sau khi chữa xong bệnh nghiện ma túy tại Kuala Lumpur.
She told reporters she felt “lonely” without her husband, ahead of the Muslim feast at the end of Ramadan. Trước lúc bữa tiệc Hồi Giáo vào cuối lễ Ramadan, bà bảo phóng viên rằng không có chồng bà cảm thấy “cô đơn”.
‘Insecurity’ ‘Sự bất an’
Wook Kundor, who lives in northern Kuala Terengganu state, said she planned to visit her husband – Muhammad Noor Che Musa – if her neighbours would drive her to the capital, where he is receiving voluntary treatment. Wook Kundor, sinh sống tại tiểu bang Kuala Terengganu thuộc miền bắc, nói rằng bà dự định thăm chồng – Muhammad Noor Che Musa – nếu hàng xóm có thể lái xe đưa bà đến thủ đô (Kuala Lumpur), nơi chồng bà đang được điều trị do tình nguyện.
She said she would re-consider her plans if the 37-year-old told her he still had feelings for her. Bà nói bà có thể xét lại dự định (tái giá) của mình nếu người chồng 37 tuổi bảo bà là ông ta hãy còn tình cảm đối với bà.
Speaking to The Star newspaper in Malaysia she said: “Lately, there is this kind of insecurity in me. Trong buổi nói chuyện với nhật báo Ngôi Sao ở Mã Lai, bà bảo: “Mới đây, có cái kiểu bất an này trong tôi.
“I realise I am an aged woman… “Tôi nhận ra rằng tôi là một người đàn bà có tuổi … My intention to re-marry is to fill my forlornness, and nothing more than that”. Dự định tái giá là để lấp đầy cái buồn trống trải bị bỏ rơi của tôi, ngoài ra không có gì khác”.
Her husband, who used to be her lodger, had previously said it was “God’s will” that he fell in love with his wife to be. Chồng bà, người đã từng là kẻ ở chia nhà với bà, trước đây nói rằng việc ông mê rồi cưới bà là theo “ý Trời”.

Translation into Vietnamese by Khai Phi Hanh Nguyen
Bản dịch ra tiếng Việt của Khai Phi Hạnh Nguyên

 

%d bloggers like this: