Khai Phi's Website

Đọc Lịch Sử_Reading The History Of A Nation

Khi đọc lịch sử ngoại quốc , người ta thấy ngay những trang sử vinh quang của các bậc anh hùng cứu nước cùng những trang sử phản quốc và ô nhục của những kẻ chia cắt đất nước và những kẻ bán nước cầu vinh .
Đọc lịch sử nước mình , con người có thể hiểu sai một cách u mê vì không khách quan .

When reading a foreign country’s history, people realize immediately glorious pages of country-saving heroes as well as betrayal and disgrace pages of separatists who divided the country and leaders who sold the country for their positions.
Reading their own country’s history, people may stupidly misunderstand it because they are not objective.

Khai Phi

%d bloggers like this: