Khai Phi's Website

Love Of Your Spouse For You_Tình Nghĩa Vợ Chồng

Love of your spouse for you is what he/she does for you and what he/she does not do to you .
Tình nghĩa vợ chồng là những gì người hôn phổi của bạn làm cho bạn và những gì người đó không làm đối với bạn .

Khai Phi

%d bloggers like this: