Khai Phi's Website

Nhân Diện Đào Hoa

Khứ niên kim nhật thử môn trung ,
Năm nao cũng đúng ngày này ,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng .
Hoa đào giữa cửa mặt người hồng nhau .
Nhân diện bất tri hà xứ khứ .
Mặt người nay đã về đâu ?
Đào hoa y cựu tiếu đông phong .
Hoa đào còn đứng cười đầu gió đông !

Thơ Thôi Hiệu
Khai Phi Hạnh Nguyên dịch

Khứ: đã qua. Niên: năm. Kim: hiện nay. Nhật: ngày. Kim nhật: hôm nay. Thử: ở tại. Môn: cửa. Trung: chỗ giữa. Môn trung: chỗ giữa cửa.
Nhân: người. Diện: mặt. Đào hoa: hoa đào. Tương ánh hồng: phản chiếu ánh hồng lên nhau.
Bất: chẳng. Tri: biết. Hà: nào. Hà xứ: xứ nào. Khứ: qua.
Y: như. Cựu: cũ. Tiếu: cười. Đông phong: gió Đông.

Dịch ra văn xuôi tiếng Việt bốn câu thơ chữ Hán ở trên :
Năm qua, vào ngày hôm nay, tại giữa cửa,
Mặt người và hoa đào phản chiếu ánh hồng lên nhau.
Mặt người chẳng biết qua xứ nào .
Hoa đào vẫn như cũ cười trước gió Đông .

 

Khứ niên kim nhật thử môn trung ,
Ngày này năm ngoái cửa này trông
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng .
Mặt ngọc đào hoa chiếu ánh hồng .
Nhân diện bất tri hà xứ khứ .
Mặt ngọc năm nay đâu chẳng thấy ?
Đào hoa y cựu tiếu đông phong .
Hoa đào y cũ đón nồm đông .

Thơ Thôi Hiệu
Lạc Thủy Đỗ Quý Bái dịch

%d bloggers like this: