Khai Phi's Website

The Really Clean Person_Người Thật Sạch Sẽ

The really clean person has
Clean hair ,
Clean teeth without bad breath ,
Clean armpits ,
And clean bottom .
Người thật sạch sẽ có

Tóc sạch ,
Răng sạch không hôi miệng ,
Nách sạch ,
Và bàn tọa sạch .

Khai Phi

Cái răng , cái tóc , là góc con người .
Tục ngữ Việt Nam
Teeth and hair are corners of a person .
Vietnamese proverb

%d bloggers like this: