Khai Phi's Website

Total Number Of Catholic People_Tổng Số Người Theo Đạo Thiên Chúa

The actual total number of catholic people is 1.3 billion .
Hiện nay tổng số người theo đạo Thiên Chúa là 1 tỷ 300 triệu .

Khai Phi
(Source: NHK television, 11/29/2019_theo đài truyền hình NHK ngày 29/11/2019)

%d bloggers like this: