Khai Phi's Website

People and Dogs_Người và Chó

People and dogs have one thing in common.
They can both be trained to be absolutely obedient.
But dogs are trained to do good things while people are trained to do good and bad things.

Người và cho có một điểm giống nhau.
Người và chó cả hai có thể được huấn luyện để trở thành vâng lời tuyệt đối.
Nhưng chó được huấn luyện để làm những điều tốt trong khi người được huấn luyện để làm những điều tốt và xấu.

Khai Phi

Taiwan Strait_Eo Biển Đài Loan

Contention over South China Sea – Civilsdaily

Taiwan Strait is an international waterway because it connects two areas of the high seas. Ships have a right of passage through international waterways. This right is based on customary international law and treaty arrangements.
Eo Biển Đài Loan là một đường thủy quốc tế bởi vì nó nối liền hai khu vực biển khơi. Tàu có quyền đi xuyên qua đường thủy quốc tế. Quyền này dựa trên luật tập quán quốc tế và các thỏa thuận hiệp ước.

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm và dịch ra Việt Văn

Notes
In international law, international waterways are straits, canals, and rivers that connect two areas of the high seas or enable ocean shipping to reach interior ports on international seas, gulfs, or lakes that otherwise would be land-locked. International waterways also may be rivers that serve as international boundaries or traverse successively two or more states. Ships have a right of passage through international waterways. This right is based on customary international law and treaty arrangements.

Ai Đã Trung Thành với Ngô Đình Diệm, Tổng Thống (1955-63) VNCH?

Trung thành với Ngô Đình Diệm là Đại Tá Lê Quang Tung và em là Thiếu Tá Lê Quang Triệu vì phản đối Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng đảo chính Ngô Đình Diệm mà bị giết.

Đại Tướng Nguyễn Khánh, con nuôi Ngô Đình Diệm cũng trung thành với Ngô Đình Diệm. Nguyễn Khánh đảo chính Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Để trả thù cho Ngô Đình Diệm, Nguyễn Khánh  cho bắt giam Thiếu Tá Nguyễn Văn Nhung để tra hỏi xem ai đã ra lệnh cho Nhung giết Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Nhưng Thiếu Tá Nhung đã chết trong khi bị giam.

Khai Phi

I Love This Forever Cruel World_Tôi Yêu Thế Giới Mãi Mãi Độc Ác Này

I love this forever cruel world because it has good people and love, love between people, love between animals, and love between Man and animals.

Khai Phi Hanh Nguyen

Tôi yêu thế giới mãi mãi độc ác này bởi vì nó có người tốt và tình thương, tình thương giữa người ta, tình thương giữa động vật, và tình thương giữa người và động vật.

Khai Phi Hạnh Nguyên

Trường Sơn hay Hoành Sơn?

Giải núi nằm ngang (hoành) nên gọi là Hoành Sơn.
Không có chữ Trường (dài) Sơn (núi) vì không có núi dài mà chỉ có núi nằm ngang (Hoành Sơn), núi lớn (Thái Sơn), núi nằm liền nhau (Liên Sơn, thí dụ Hoàng Liên Sơn nghĩa là núi màu vàng nằm liền nhau), núi trắng (Bạch Sơn – Mont Blanc).

Hỡi ơi, một Bộ Giáo Đục đã đổi Hoành Sơn thành Trường Sơn.

Khai Phi

Paracel islands & Spratly islands_Quần Đảo Tây Sa & Quần Đảo Hoàng Sa

Trước năm 1954, Paracel islands (îles Paracels) – xem bản đồ – gọi là quần đảo Tây Sa và Spratly islands (îles Spratleys) gọi là quần đảo Hoàng Sa.

Quần (nhóm) đảo Tây (ở bên trái – xem bản đồ) Sa (cát) là một nhóm đảo san hô nhỏ nằm ở phía Tây và có cát nên gọi là quần đảo Tây Sa.
Les îles Paracels sont un archipel (îles disposées en groupe) de petites îles coralliennes.

Quần đảo Hoàng (vàng) Sa (cát) là một nhóm đảo san hô nhỏ có cát màu vàng nên gọi là quần đảo Hoàng Sa.
Les îles Spratleys sont un archipel (îles disposées en groupe) de petites îles coralliennes.
îles Spratleys (parfois appelées îles Spratlys ou îles Spratly).

Hỡi ơi, một Bộ Giáo Đục sau năm 1954 đã đổi quần đảo Tây Sa thành đáo Hoàng Sa và quần đảo Hoàng Sa thành đảo Trường (dài) Sa (cát). Không có chữ Trường Sa vi hạt cát làm sao dài được.

Khai Phi

The Status Quo of Taiwan_Tình Trạng Hiện Hữu của Đài Loan

The Status Quo of Taiwan is the situation of Taiwan (1) as it is now.
The U.S. do not want China to invade Taiwan and China does not want Taiwan to be a nation.
If China invades Taiwan, it could make Taiwan a kind of North Korea.
If Taiwan is a nation, it could be a kind of South Korea.

Khai Phi

(1) Taiwan was a nation.
King Qianlong of the Ching Dynasty sent an army to take Taiwan. After a period of time he ordered the army to withdraw .
In 1949 President Chiang Kai-shek moved his army from China to Taiwan after his defeat to Mao Zedong. When ruling Taiwan Chiang killed 50,000 Taiwanese.

Tình Trạng Hiện Hữu của Đài Loan là tình trạng của Đài Loan (1) như bây giờ.
Mỹ không muốn Trung Quốc xâm lăng Đài Loai và Trung Quốc không muốn Đài Loan là một nước riêng.
Nếu Trung Quốc xâm lăng Đài Loan, Trung Quốc có thể làm Đài Loan trở thành một nước kiểu như Bắc Hàn.
Nếu Đài Loan trở thành một nước riêng, Đài Loan có thề trở thành một nước kiểu như Nam Hàn.

Khai Phi

(1) Đài Loan trước kia là một nước riêng.
Vua Càn Long nhà Thanh của Trung Hoa đã gửi một đạo quân đi chiếm Đài Loan. Sau một thời gian, Càn Long cho rút quân về.
Năm 1949 Tổng Thống Tưởng Giới Thạch di chuyển quân đội từ Trung Hoa sang Đài Loan sau khi thua Mao Trạch Đông. Trong khi cai trị Đài Loan Tưởng đã giết năm mươi ngàn người Đài Loan.

Việt Nam Có Bao Nhiêu Hoàng Đế?

Việt Nam chỉ có hai hoàng đế mà thôi.

Sau khi anh em nhà Tây Sơn giết quan của Chúa Nguyễn là Trương Phúc Loan, tàn sát dòng họ Chúa Nguyễn và đánh tan Chúa Trịnh ở Đằng Ngoài (1), Nguyễn Nhạc nhà Tây Son tự xưng là Thái Đức Hoàng Đế, phong cho em là Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương và Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương.

Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy nhà Nguyễn lên ngôi năm 1933. Vì nhà Thanh bên Trung Hoa (2) mất ngôi năm 1911, Trung Hoa theo Cách Mạng nên không có vua, do đó không có việc phong An Nam Quốc Vương, Vĩnh Thụy tự xưng là Hoàng Đế Bảo Đại (Empereur Bao Dai du Vietnam).

Khai Phi

(1) Thời Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn, từ sông Gianh ở tỉnh Quảng Bình trở vào phía Nam gọi là Đằng Trong, người Việt ở Đằng Trong gọi là người Đằng Trong; từ sông Gianh trở ra phía Bắc gọi là Đằng Ngoài, người Việt ở Đằng Ngoài gọi là người Đằng Ngoài.
(2) Thời đó Trung Quốc gọi là Trung Hoa.

Tuyên Bố của Henry Kissinger về Ukraine_Henry Kissinger’s Statement on Ukraine

“Ukraine phải trao lãnh thổ cho Nga để chấm dứt chiến tranh”_“Ukraine must give territory to Russia to end the war”
Henry Kissinger

Copy dòng dưới đây vào Search rồi nhấn Enter_Copy the line below into Search and press Enter

“Ukraine must give territory to Russia to end the war” Henry Kissinger

Khai Phi sưu tầm và dịch sang Việt Văn_ Khai Phi documented and translated into Vietnamese

1 2 3 75