Khai Phi's Website

Seven Things Not To Do In Vietnam_Bảy Điều Đừng Làm Ở Việt Nam

1. Don’t Stop While Crossing The Street.  While crossing the street = trong khi băng qua đường phố. 

A lot of people cross the street, they don’t falter, they set a course and they walk it, and that’s because the way that traffic works in Vietnam. It’s the motorbikes and the cars responsibility to accommodate you into their flow, so you will notice that you can cross anywhere in the street and the motorbikes will be a kind of flow around you like a school of fishes that are anticipating you crossing on the line that you are on, and they plan accordingly, so don’t stop at random points.

Nhiều người băng qua đường phố, họ tự tin, ho vạch ra một con đường đi và họ bước theo đó, bởi vì giao thông ở Việt Nam là như vậy. Xe mô tô và xe hơi khi di chuyển có trách nhiệm thích hợp với bạn. Bởi vậy bạn sẽ để ý rằng bạn có thể băng qua bất cứ nơi nào trên đường phố và xe mô to sẽ là một loại dòng đi động quanh bạn như một bầy cá trông đợi bán tiếp tục băng qua đường phố, xe mô tô sẽ tính di chuyển một cách thích họp theo bạn. Vậy đừng dừng lại tại bất cứ một điểm nào.

2. Don’t Use Taxis.  Use Grabs.  Grab = xe ôm
3. Don’t Be Afraid To Haggle.  Haggle = mặc cả (trả giá)
4. Don’t Skip Street Food.  Skip = bỏ qua
5. Don’t Confuse Currency.  $2 = 50,000 dong (đồng)

6. Don’t Book Online.  Book online = mua trên internet
7. Don’t Be Afraid Of Talking To Locals.  Locals = người địa phương

Abe plan for land-attack counterpunch could mark major military shift for Japan_Kế hoạch Abe đánh phản công lên đất liền có thể đánh dấu một chuyển hướng quân sự lớn của Nhật Bản

Abe plan for land-attack counterpunch could mark major military shift for Japan
[Reuters] Tim Kelly and Kiyoshi Takenaka, Reuters•September 11, 2020
Kế hoạch Abe đánh phản công lên đất liền có thể đánh dấu một chuyển hướng quân sự lớn của Nhật Bản
(Tin của hãng Reuters) Tim Kelly và Kiyoshi Takenaka, Reuters September 11, 2020

By Tim Kelly and Kiyoshi Takenaka
Bài của Tim Kelly và Kiyoshi Takenaka

Copy this link into Internet Search box and press Enter or click Search
Chép link này vào hộp Internet Search và nhấn Enter hoặc click Search
https://www.yahoo.com/news/abe-plan-land-attack-counterpunch-072017915.html

TOKYO (Reuters) – Months before he announced his resignation, Prime Minister Shinzo Abe set in motion a policy change that could for the first time allow Japan’s military to plan for strikes on land targets in China and other parts of Asia.
TOKYO (Reuters) – Mấy tháng trước khi thông báo từ chức, Thủ Tướng Shinzo Abe đã cho tiến hành một thay đổi chính sách có thể lần đầu tiên cho phép quân đội Nhật Bản kế hoạch bắn phá lên những mục tiêu trên đất liền ở Trung Quốc và ở những phần đất khác của Á Châu.

Japan’s Self Defence Forces are geared toward stopping attackers in the air and the sea. The policy change would direct the military to create a doctrine for targeting enemy sites on land – a mission that would require the purchase of long-range weapons such as cruise missiles.
Lực Lượng Tự Vệ của Nhật Bản được chuẩn bị để chặn những kẻ tấn công trên không trung và biển cả. Sự thay đổi chính sách có thể chỉ đạo quân đội tạo ra một chủ thuyết nhằm vào những vị trí của kẻ thù trên đất liền – một sứ mạng có thể đòi hỏi phải mua khí giới tầm xa chẳng hạn như hỏa tiễn trên tuần dương hạm.

If adopted by the next government, the policy would mark one of the most significant shifts in Japan’s military stance since the end of World War Two. It reflects Abe’s longstanding push for a more robust military and Tokyo’s deepening concern about Chinese influence in the region.
Nếu được chính phủ kế tiếp chấp thuận, chính sách có thể đánh dấu một trong những chuyển hướng đáng kể nhất của vị thế quân sự Nhật Bản kể từ Thế Chiến Thứ Hai. Chính sách phản ảnh sự thúc đẩy lâu dài của Thủ Tướng Abe tới một quân đội mạnh mẽ và sự quan tâm sâu xa của Tokyo về ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng.

The Japanese government is worried by China’s increased military activity around disputed East China Sea islets.
Chính phủ Nhật Bản lo ngại vì hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc quanh những đảo nhỏ đang bị tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông Trung Quốc. 

“The main reason for our action is China. We haven’t really emphasised that too much, but the security choices we make are because of China,” Masahisa Sato, a lawmaker from Abe’s ruling Liberal Democratic Party who has served as a deputy defence minister and a deputy foreign minister, said in ấn interview.
“Lý do chính của hành động của chúng ta là Trung Quốc. Chúng ta từ trước đến giờ đã không thật sự nhấn mạnh điều đó quá nhiều, nhưng những chọn lựa về an ninh của chúng ta bởi vì Trung Quốc,” Masahisa Sato, một nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền của Abe đã nói trong một cuộc phỏng vấn.

Japan renounced its right to wage war after World War Two, making the issue of striking targets on land – which would entail attacks on foreign soil – contentious for its Asian neighbours, particularly China.
Nhật Bản đã chối bỏ quyền khởi tiếp chiến tranh sau Đệ Nhị Thế Chiến, làm cho vấn đề bắn phá những mục tiêu trên đất liền – có thể liên quan tới những cuộc tấn công lên lãnh thổ ngoại quốc – thành mối bất bình đối với những láng giềng Á Châu, đặc biệt là Trung Quốc.

Abe said last month he was stepping down because of worsening health. Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga, who is seen as less hawkish than Abe but is closely aligned with him, is expected to win the race to replace him as party leader and become premier.
Abe tháng trước nói ông từ chức vì sức khỏe trở nên quá xấu. Bộ Trưởng Bộ Nội Các Yoshihide Suga, được xem như kém diều hâu Abe nhưng đã rất sát cánh với Abe, được trông mong sẽ thắng cuộc chạy đua thay thế Abe để làm đảng truởng và thủ tướng.

GOVERNMENT POLICY
CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ

Abe instructed senior defence policymakers in June to come up with LDP proposals for the military that included a land-attack, or strike, doctrine.
Tháng Sáu Abe đã chỉ thị cho những quan chức cao cấp làm chính sách quốc phòng đưa ra những để nghị của Đảng Dân Chủ Tự Do cho quân đội bao gồm một chủ trương tấn công, hay bắn phá, lên đất liền.

That proposal will become government policy if it is included in a revised national defence strategy, which appears likely, according to two insiders, including LDP acting Secretary General Tomomi Inada.
I dont think there is much opposition to it in the LDP, Inada told Reuters. That direction doesnt change even with a new prime minister.
Bản đề nghị đó sẽ trở thành chính sách của chính phủ nếu được bao gồm trong một chính sách quốc phòng duyệt lại, chính sách này có vẻ được thi hành, theo lời của hai người trong cuộc gồm có Quyền Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ Tự Do là Tomomi Inada.
Inada nói với Reuters “Tôi không nghĩ rằng có nhiều chống đối trong Đảng Dân Chú Tự Do. Chiều hướng đó không thay đổi ngay cả đối với một thủ tướng mới”.

The military can already use long-range missiles to strike ships. It considers such plans justified because it needs to be able to destroy weapons threatening Japan. The land-attack proposal is framed using the same reasoning, according to former defence minister Itsunori Onodera.
Quân đội hiện đã có thể dùng hỏa tiễn tầm xa để bán phá tàu. Quân đội xem những kế hoạch như thế là đúng bởi vì quân đội cần có khả năng phá hủy những vũ khí đe dọa Nhật Bản. Đề nghị tấn công đất liền được thành hình với cùng một lý luận như thế, theo cựu bộ trưởng quốc phòng Itsunori Onodera.

Therefore, proponents say, Japan’s laws will not need to change. During his eight years in office, Abe pushed for but failed to achieve his goal of revising the post-war constitution’s pacifist Article 9.
Vì vậy, những đề nghị gia nói, luật pháp Nhật Bản sẽ không cần thay đổi. Trong tám năm tại chức, Abe thúc đẩy nhưng thất bại trong mục đích của mình đòi xét lại điều khoản luật thứ 9 về hòa bình của bộ hiến pháp hậu chiến (sau Thế Chiến Thứ Hai).

Japan’s National Security Council, which Abe leads and includes key cabinet officials, including Suga, convened on Friday and said in a statement it would formulate a new national security strategy by the end of the year.
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nhật Bản, do Abe lĩnh đạo và bao gồm những quan chức then chốt của bộ nội các gồm Suga, họp hôm Thứ Sáu đã tuyên bố rằng hội đồng có thể sẽ đưa ra công thức cho một chiến lược an ninh quốc gia mới vào cuối năm nay (2020).

“There is a question of whether intercepting attacks alone is sufficient to protect peace, lives and people’s livelihoods,” it said in the statement.
Hội đồng nói “Có một thắc mắc là ngăn chặn tấn công thôi có đủ để bảo vệ hòa bình, sinh mạng và cách sinh nhai (cách kiếm ăn) của dân chúng không”.

U.S.-made BGM-109 Tomahawk cruise missiles would be ăn option for land-attack weapons, said Katsutoshi Kawano, who until last year was Japan’s most senior military officer, the Chairman of Self Defense Forces Chief of Staffs.
Hỏa tiễn tuần dương Tomahawk BGM-109 làm tại Mỹ có thể là một chọn lựa làm khí giới tấn công lên đất liền, Katsutoshi Kawano, cho tới năm ngoái đã là quan chức quân sự cao cấp nhất của Nhật Bản, Chủ Tịch Các Tham Mưu Trưởng Bộ Quốc Phòng, đã nói.

Tomahawks can hit targets 2,500 kilometres (1,553 miles) away. That would put most of China and much of the Russian Far East within range.
Tomahawks có thể bắn trúng mục tiêu xa 2,500 cây số (1,553 dặm). Như vậy phần lớn Trung Quốc và nhiều phần nước Nga Viễn Đông đều ở trong tầm bắn.

“Japan could probably have strike capability within five years,” Kawano said. “A full strike package including targeting satellites and electronic warfare components would, however, be far more expensive and take more than 10 years to acquire.”
Kawano nói “Nhật Bản có lẽ có thể có khả năng bắn phá trong vòng năm năm. Toàn bộ khả năng bắn phá bao gồm những mục tiêu vệ tinh và các thành phần chiến tranh điện tử tuy nhiên có thể tốn kém hơn nhiều và mất mười năm để đạt tới”.

In the meantime, Japan would have to rely on the United States for intelligence and surveillance.
Trong khi chờ đợi, Nhật Bản có lẽ phải trông cậy vào tình
báo và sự theo dõi của Mỹ.

POLITICS
CHÍNH TRỊ

To move the proposal forward, the next government will need to complete a midterm procurement plan as well as the revised defence strategy promised by the NSC by the end of December, before the defence ministry submits its annual budget request.
Để thúc đẩy bản đề nghị tiến tới, chính phủ mới sẽ cần hoàn thành một nửa kế hoạch về nhu cầu (về những vũ khí bắn phá) cũng như có được chiến lược quốc phòng duyệt lại đã được hứa hẹn bởi Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, vào cuối tháng Mười Hai, trước khi bộ quốc phòng nộp bản xin ngân sách mỗi năm .

That could meet resistance from the LDP’s coalition partner, the Buddhist-backed Komeito, which worries such a move would antagonise China and threaten Japan’s war-renouncing constitution.
Việc đó có thể gặp sự chống đối của thành viên của Đảng Dân Chủ Tự Do hòa hợp, của Đảng Komeito được Phật Giáo ủng hộ, những người này lo ngại rằng một chuyển động như thế có thể chống Trung Quốc và đe dọa hiến pháp từ chối chiến tranh của Nhật Bản.

“It could spark an arms race and raise tension. It would be technically difficult and would require huge investment,” Komeito leader Natsuo Yamaguchi said in an interview. “This is something that has to be thought seriously about under the new Prime Minister.”
Natsuo Yamaguchi, thủ lĩnh đảng Komeito, nói trong một cuộc phỏng vấn “Việc đó có thể làm bùng nổ một cuộc chạy đua vũ khí và gây căng thắng, có thể khó khăn về kỹ thuật và có thể đòi hỏi một sự đầu tư khổng lồ. Đây là điều phải suy nghĩ thận trọng dưới thời Thủ Tướng mới”.

Even some LDP’s security hawks, including one of Suga’s leadership rivals, former defence minister Shigeru Ishiba, see a potential downside to acquiring long-range cruise missiles.
Ngay cả vài điều hâu về an ninh của Đảng Dân Chú Tự Do, gồm một trong những đối thủ của sự lĩnh đạo của Suga là cựu bộ trưởng quốc phòng Shigeru Ishiba, nhìn thấy có thể có sự bất lợi trong việc có được hóa tiễn tầm xa. 

What happens if “the United States asks Japan to fire them, and we don’t want to?” he asked.
Ishiba hỏi “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mỹ yêu cầu Nhật bắn những hóa tiễn đó, và chúng ta không muốn ?”.

(Reporting by Tim Kelly and Kiyoshi Takenaka, additional reporting by Yoshifumi Takemoto and Ami Miyazaki; Editing by David Dolan and Gerry Doyle)
(Báo cáo của Tim Kelly và Kiyoshi Takenaka, báo cáo thêm của Yoshifumi Takemoto và Ami Miyazaki; David Dolan và Gerry Doyle duyệt lại)

Translation into Vietnamese by Khai Phi
Khai Phí dịch sang Việt Văn

Absolute Love_Tình Thương Tuyệt Đối

Mother dog jumps into floodwater to save her puppy in China
Chó mẹ nhảy xuống nước lụt để cứu con nhỏ ở Trung Quốc

Copy the following link into Internet Search Box and press Enter or click Box
Chép link dưới đây vào Internet Search Box và nhấn Enter hoặc click Box

https://www.yahoo.com/news/mother-dog-jumps-floodwater-save-130000776.html

Henri de la Rochejaquelein

Allons chercher l’ennemi: si je recule, tuez-moi; si j’avance, suivez-moi; si je meurt, vengez-moi.
Henri de la Rochejaquelein
Let’s go look for the enemy: if I retreat, kill me; if I advance, follow me; if I die, avenge me.
Chúng ta hãy đi tìm kẻ thù: nếu tôi lùi, hay giết tôi; nếu tôi tiến, hãy theo tôi; nếu tôi chết, hãy trả thù cho tôi.
Henri de la Rochejaquelein

Henri du Vergier, comte de la Rochejaquelein (30 August 1772 – 28 January 1794) was the youngest generalissimo (généralissime) of the Royalist Vendéan insurrection during the French Revolution. A commander-in-chief of the Catholic and Royal Army at the age of 21, he is regarded as one of the most courageous officers in French military history.
Henri du Vergier, bá tước de la Rochejaquelein sinh ngày 30 tháng 8 năm 1772, bị giết ngày 28 tháng 1 năm 1794; tướng được vua phong chức (generalissimo – généralissime) trẻ tuổi nhất của quân đội Bảo Hoàng Vùng Vendée bạo động chống Cách Mạng Pháp; tổng tư lệnh Quân Đội Đạo Thiên Chúa và Hoàng Gia khi 21 tuổi; được xem như một trong những sĩ quan can đảm nhất trong lịch sử quân đội Pháp.

Documented and translated into English and Vietnamese by Khai Phi

FDA Issues New Warning To Avoid Nearly 90 Hand Sanitizers That May Contain Methanol_FDA Ra Cảnh Giác Tránh Gần 90 Nước Sát Trùng Tay Có Thể Chứa Methanol

FDA issues new warning to avoid nearly 90 hand sanitizers that may contain methanol
Kelly Tyko, USA TODAY
USA TODAYJuly 29, 2020, 11:53 AM
FDA ra cảnh giác tránh gần 90 nước sát trùng tay có thể chứa methanol
Bài của Kelly Tyko, nhật báo USA TODAY
USA TODAY July 29, 2020, 11 giờ 53 sáng

Copy the link below to Internet Search Box and press Enter or click Search.
Chép link dưới đây vào Internet Search Box và nhấn Enter hoặc click Search.
https://www.yahoo.com/news/fda-issues-warning-avoid-more-213552444.html

Avoid these hand sanitizers that may contain methanol
Tránh những nước sát trùng tay dưới đây có thể chứa methanol

Eskbiochem’s All-Clean Hand Sanitizer
Eskbiochem’s Lavar 70 Gel Hand Sanitizer
Eskbiochem’s Esk Biochem Hand Sanitizer
Eskbiochem’s The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer
Eskbiochem’s CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol
Eskbiochem’s CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
Eskbiochem’s CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
Eskbiochem’s Saniderm Advanced Hand Sanitizer
Grupo Insoma’s Hand sanitizer Gel Unscented 70% Alcohol
Mystic International’s Mystic Shield Protection hand sanitizer
Cosmeticas’ Antiseptic Alcohol 70% Topical Solution hand sanitizer
Cosmeticas’ Bersih Hand Sanitizer Gel Fragrance Free
Tropicosmeticos’ Be Safe Hand Sanitizer
Tropicosmeticos’ Wave Hand Sanitizer Gel
Tropicosmeticos’ Cleaner Hand Sanitizer Rinse Free 70%
Tropicosmeticos’ Handzer Hand Sanitizer Rinse Free
Tropicosmeticos’ Urbane Bath and Body Hand Sanitizer
Tropicosmeticos’ Britz Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 70%
Tropicosmeticos’ Parabola Hand Sanitizer
Tropicosmeticos’ Kleanz Antibacterial Hand Sanitizer Advanced
AAA Cosmetica’s bio aaa Advance Hand Sanitizer
AAA Cosmetica’s QualitaMed Hand Sanitizer
AAA Cosmetica’s LumiSkin Advance Hand Sanitizer 4 oz
AAA Cosmetica’s LumiSkin Advance Hand Sanitizer 16 oz
4E Global’s Blumen Advanced Instant Hand Sanitizer Clear Ethyl Alcohol 70%
4E Global’s Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol
4E Global’s BLUMEN Advanced Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Advanced Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Aloe
4E Global’s Blumen Advanced Hand Sanitizer Aloe, with 70% alcohol
4E Global’s BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Clear
4E Global’s Blumen Advanced Hand Sanitizer Lavender, with 70% alcohol
4E Global’s BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear
4E Global’s BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear
4E Global’s BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender
4E Global’s BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol
4E Global’s BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol
4E Global’s Blumen Antibacterial Fresh Citrus Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Aloe
4E Global’s BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender
4E Global’s BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer
4E Global’s Blumen Hand Sanitizer Fresh Citrus
4E Global’s BLUMEN Instant Hand Sanitizer Aloe Vera
4E Global’s BLUMEN Instant Hand Sanitizer Fragrance Free
4E Global’s Hello Kitty Hand Sanitizer
4E Global’s The Honeykeeper Hand Sanitizer
4E Global’s Assured Aloe
4E Global’s Assured Instant Hand Sanitizer (Aloe and Moisturizers)
4E Global’s Assured Instant Hand Sanitizer (Vitamin E and Aloe)
4E Global’s Assured Instant Hand Sanitizer Aloe and Moisturizers
4E Global’s Assured Instant Hand Sanitizer Vitamin E and Aloe
4E Global’s KLAR and DANVER Instant Hand Sanitizer
4E Global’s KLAR AND DANVER Instant Hand Sanitizer (labeled with Greenbrier International Inc.)
4E Global’s MODESA Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E
DDI Multinacional’s Earths Amenities Instant Unscented Hand Sanitizer with Aloe Vera Advanced
DDI Multinacional’s Hand Sanitizer Agavespa Skincare
DDI Multinacional’s Vidanos Easy Cleaning Rentals Hand Sanitizer Agavespa Skincare
Limpo Quimicos’ Andy’s
Limpo Quimicos’ Andy’s Best
Limpo Quimicos’ NeoNatural
Limpo Quimicos’ Plus Advanced
Liqesa Exportacion or Liq-E’s Optimus Lubricants Instant Hand Sanitizer
Maquiladora Miniara’s Selecto Hand Sanitizer
Maquiladora Miniara’s Shine and Clean Hand Sanitizer
Cosmeticas’ Hand Sanitizer Gel Alcohol 70%
Yara Elena De La Garza Perez Nieto’s DAESI Hand Sanitizer
Real Clean Distribuciones’ Cavalry
Real Clean Distribuciones’ ENLIVEN Hand Sanitizing Gel
Real Clean Distribuciones’ Lux Eoi Hand Sanitizing Gel
Real Clean Distribuciones’ Born Basic Anti-Bac Hand Sanitizer 65% Alcohol
Real Clean Distribuciones’ Born Basic Anti-Bac Hand Sanitizer 70% alcohol
Real Clean Distribuciones’ Scent Theory – Keep It Clean – Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer
Real Clean Distribuciones’ Scent Theory – Keep It Clean – Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer
MXL Comercial’s Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol
MXL Comercial’s Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol Rinse Free Hand Rub
Liqesa Exportacion or Liq-E’s Optimus Instant Hand Sanitizer
Liqesa Exportacion or Liq-E’s Optimus Instant Hand Sanitizer
Broncolin’s Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
Broncolin’s Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
Broncolin’s Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
Laboratorios Jaloma’s Jaloma Antiseptic Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 62% with Vitamin E
Leiper’s Fork Distillery Bulk Disinfectant per 5 gallon
Leiper’s Fork Distillery 16-ounce bottle

The following products have been recalled as of July 28:
Nước sát trùng tay dưới đây đã bị thu hồi kể từ ngày July 28, 2020

1. ITECH 361’s All Clean Hand Sanitizer, Moisturizer and Disinfectant: UPC code 628055370130.
2. Transliquid Technologies’ Mystic Shield Protection hand sanitizer: NDC numbers include 75477-435-02, 75477-435-10, 75477-435-12, 75477-435-25, 75477-435-50 and 75477-534-10.
3. Saniderm Advanced Hand Sanitizer, 1-liter bottles: Two distributors. The UVT hand sanitizer is labeled with lot number 0530 and an expiration date of 04/2022 and the Saniderm Products hand sanitizer is labeled with lot number 53131626 and “Manufactured on April/1/20.”
4. 4e Brands North America’s Blumen brand is “voluntarily recalling all lots of Hand Sanitizer brands to the consumer level.” This is an expansion of an earlier recall.
5. Real Clean Distribuciones is voluntarily recalling all lots it manufactured within expiry of the following brand names of hand sanitizers: “Born Basic ANTI-BAC HAND SANITIZER, Scent Theory KEEP CLEAN Moisturizing Hand Sanitizer, Scent Theory KEEP IT CLEAN Moisturizing Hand Sanitizer and Lux Eoi Hand Sanitizing Gel to the consumer level.”
6. LIQ-E S.A. de C.V. is voluntarily recalling all lots and all bottle sizes of “The OPTIMUS Instant Hand
7. Sanitizer” manufactured between April 27 and May 8.
8. Resource Recovery & Trading LLC is “voluntarily recalling all the lots manufactured by MXL Comercial S.A. de C.V.” with the following information: “Hand Sanitizer 70% Ethyl Alcohol Disinfectant Gel, packaged in 6.7 FL Oz. (200 ml) bottles, UPC 650240026020 and Hand Sanitizer Non-sterile Solution 70% Topical Solution, packaged in 20L (5.28 Gal) liter plastic containers, UPC 37710600013 to the consumer level.”
9. Broncolin is “voluntarily recalling all lots of Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol to the consumer level.” The hand sanitizer comes in four different sizes, according to the recall notice.

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi, MD
Khai Phi, MD sưu tầm và dịch sang Việt Ngữ

Người Già Bị Ngứa Da – Phong Ngứa Vì Phấn Hoa

Nguyễn Viết Đức, Research on the Whole Health Environment, Worldwide. <bandaoduc.healthresearcher@gmail.com>
To:Hai Pham
Cc:Thầy Huỳnh Văn Công,thanh lam luu,Can Lu,Xuan An CAO,VU XUAN NGO
Wed, Jul 22 at 11:12 PM
https://www.yahoo.com/lifestyle/fda-recalls-more-hand-sanitzers-171219483.html
Thưa Dr. Khải, M.D.
Cám ơn Bác Sỹ đã dành thì giờ lưu ý tin tức quan trọng trên.
Xin Bác Sĩ lưu ý thêm về hoá chất sát trùng được dùng hằng ngày có trong nước, bột giặt áo quần, nước tắm (Nước tái sinh từ các Water Department ở Mỹ) thế nào mà một số người cao tuổi sau khi tắm xong thường hay bị khô da, ngứa nhiều lắm…
Mùa Xuân phấn hoa nhiều cũng là lúc nhiều người bị dị ứng từ hoa lá cỏ cây?
Bác Sỹ dành thì giờ nghiên cứu, phổ biến rộng rải giùm.
Cám ơn Bác Sỹ nhiều, người mà tôi “Danh Kỳ Thinh.” Nay đã tri danh, tri diện qua những gì mà BS chia xẻ cùng độc giả worldwide.
Kính

Xin trả lời các câu hỏi của
Tiến Sĩ Nguyễn Viết Đức, Research on the Whole Health Environment, Worldwide
1. Hóa chất sát trùng được dùng hằng ngày có trong nước, bột giặt áo quần, nước tắm (Nước tái sinh từ các Water Department ở Mỹ) thế nào mà một số người cao tuổi sau khi tắm xong thường hay bị khô da, ngứa nhiều lắm…
2. Mùa Xuân phấn hoa nhiều cũng là lúc nhiều người bị dị ứng từ hoa lá cỏ cây?

1. Hóa chất có trong nước là chlorine (chlore, khí clo), Cl, để sát trùng nước; và fluorine (fluore, chất fluo) để làm tốt răng. Hai chất này đã được dùng hơn nửa thế kỷ và không gây hậu quả gì xấu. Hóa chất trong bột giặt quần áo cũng không gây hậu quả gì xấu.
Khi già, da người ta còn rất ít chất dầu nên da người già nhìn khô không còn láng bóng như hồi trẻ. Khi da khô quá thì người ta bị ngứa. Vậy hãy dùng các loại xà phòng nước có chất dầu để tắm, như vậy da khỏi bị khô và hết ngứa. Nếu còn ngứa thi bôi lên da dầu baby oil (dầu bôi lên da cho trẻ thơ) chẳng hạn. Đừng gãi mà chỉ lấy tay xoa khi tắm vì gãi làm trầy da sẽ bị ngứa thêm và da có thể bị nhiễm trùng. Nếu vẫn không hết ngứa thì phải đi bác sĩ chuyên môn về da (medical doctor who specializes in dermatology).
2. Dị ứng vì pollen (phấn hoa): xin xem bài Phuơng Pháp Chống Dị Ứng_Care For Allergy trên Khai Phi’s Website.

Khai Phi