Khai Phi's Website

What Are The Bad Places To Go Looking For Real Love ?_Những Nơi Nào Xấu Để Tới Tìm Tình Yêu Chân Thật ?

1. Bars.
2. Strip joint clubs.
3. Internet.
4. Another country.

1. Quán nhậu.
2. Hội thoát y.
3. Mạng.
4. Nước ngoài.

Source: American TV Family Feud Show hosted by Steve Harvey.
Nguồn: Truyền Hình Family Feud Show của Mỹ do Steve Harvey
điều khiển.

Documented by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm

Why Young American Men Get Married With Old Women_Tại Sao Đàn Ông Mỹ Trẻ Lấy Vợ Già

Young American men get married with old women
1. Because of her money.
3. Because of love.
2. Because she is expert in sex.
4. Because she is baby-faced.
5. Because she looks like his mother.

Đàn ông Mỹ trẻ lấy vợ già
1. Vì tiền.
2. Vi tình.
3. Vì người đàn bà giỏi làm tình.
4. Vì người đàn bà có gương mặt giống trẻ thơ.
5. Vì người đàn bà giống mẹ của người đàn ông trẻ.

Source: American TV Family Feud Show hosted by Steve Harvey.
Nguồn: Truyền Hình Family Feud Show của Mỹ do Steve Harvey
điều khiển.

Documented by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm

Vietnamese People_Người Việt Nam

Vietnamese people should be quietly proud of two facts.
1. China occupied Vietnam for one thousand years, but Vietnamese people did not become Chinese.
2. Vietnamese people always defeated invaders (Chinese army, French army) and sent them home at any price.

Many Vietnamese brag about what they and Vietnam don’t have. Shame on them.

Many other Vietnamese are still divided by the divide and rule policy. They insult each other using lies that were secretly created by invaders and their puppet local governments. That is disgusting.

The kind of divided Vietnamese will gradually disappear over time. Domestic as well as overseas Vietnamese today have so many opportunities to meet each other. They will no longer be divided and will only distinguish between the good and bad Vietnamese.

Người Việt Nam nên âm thầm hãnh diện về hai sự kiện.
1. Trung Quốc chiếm đóng Việt Nam một nghìn năm, nhưng người Việt Nam không thành người Trung Quốc.
2. Người Việt Nam luôn luôn đánh bại kẻ xâm lăng (quân đội Trung Quốc, quân đội Pháp) và đuổi chúng về nước với bất cứ giá nào.

Nhiều người Việt Nam khoác lác về những gì họ và Việt Nam không có. Thật không biết xấu hổ.

Nhiều người Việt Nam khác vẫn còn bị chia rẽ bởi chính sách chia để trị. Ho sỉ nhục nhau bằng những điều đối trá đã được tạo ra một cách bí mật bởi những kẻ xâm lăng và chính quyền địa phương bù nhìn của chúng. Thật đáng ghê tởm.

Loại người Việt bị chia rẽ sẽ dần dần mất đi theo thời gian bởi vì ngày nay người Việt trong nước cũng như hải ngoại có rất nhiều dịp may để gặp nhau. Họ sẽ hết bị chia rẽ và chỉ còn phân biệt người Việt tốt với người Việt xấu.

Khai Phi

Học Cùng Một Lúc Ngôn Ngữ Tầu, Nhật và Việt

Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam đều dùng chữ Hán.
1. Thí dụ: chữ 山
2. Chữ này có 3 gạch thẳng đứng trên 1 gạch ngang. Ba gach thẳng đứng tượng trưng cho 3 cái núi. Một gạch ngang tượng trưng cho mặt đất. Vậy chữ này nghĩa là núi.
3. Người Trung Quốc đọc chữ 山 là shān, người Nhật Bản đọc là yama, người Việt Nam đọc là sơn hoặc là núi.

Vậy muốn học cùng một lúc ngôn ngữ (1) Tầu, Nhật và Việt thì
1. Trước hết viết chữ Hán ra.
2. Phân tích chữ này tượng trưng cho những gì để biết nó nghĩa là gì.
3. Chữ này người Tầu đọc là gì, người Nhật đọc là gì, người Việt đọc là gì.

Do đó 1.  2.  3. là phương pháp học cùng một lúc ngôn ngữ Tầu, Nhật và Việt dễ hiểu nhất, nhanh nhất và hay nhất.

Khai Phi

(1) Học ngôn ngữ: ngôn hoặc từ nghĩa là lời nói, ngữ hoặc tự nghĩa là chữ viết. Học ngôn ngữ nghĩa là học nói và viết.

South China Sea_Biển Nam Trung Quốc

On July 12, 2016, the Permanent Court of Arbitration in the Hague ruled that China had no historic title over the South China Sea, a ruling that Beijing said it would ignore.
In its 2016 ruling, the Hague court also said China had interfered with traditional Philippine fishing rights at Scarborough Shoal and breached the country’s sovereign rights by exploring for oil and gas near the Reed Bank.

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Toà Án Trọng Tài Thường Trực ở Hague đã xử rằng Trung Quốc không có chủ quyền nào trong lịch sử tại Biển Nam Trung Quốc. Trung Quốc đã nói rằng Trung Quốc có thể làm ngơ sự phán xử này.
Trong việc phán xử năm 2016 này, tòa án Hague cũng đã nói rằng Trung Quốc đã gây trở ngại cho quyền đánh cá cổ truyền của Phi Luật Tân tại Scarborough Shoal và xâm phạm chủ quyền quốc gia của Phi Luật Tân bằng cách khai thác dầu và khí đốt gần Reed Bank.

Khai Phi sưu tầm và dịch sang Việt Văn

Vaccination_Tiêm Ngừa Bệnh Dịch

The world is having the terrible Covid19 pandemic (I would say there is now the calamity of Covid19 in the world) just because people did not have the vaccines (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Johnson & Johnson) right in the beginning of the disease. Vaccination against the pandemic, epidemic, and endemic germs is the most effective way for people to be safe. A vaccine produces antibodies that are specifically against the germ of a pandemic, epidemic or endemic. So vaccines kill these germs.

Pfizer and Moderna are excellent vaccines. AstraZeneca and Johnson & Johnson are almost excellent vaccines. AstraZeneca caused non significant death in the world due to blood clotting accident in some people who already had had blood clotting problem: NINE DEATHS IN A MILLION VACCINATED PEOPLE _UK: 309 deaths in 33 millions vaccinated people. Public Health is now aware of this kind of accident, and is very well prepared to cope with it. They investigated AstraZeneca again and did approve it again. Japan approved Pfizer and a couple of days ago it did approve Moderna and AstraZeneca. USA CDC (Center for Disease Control): 0,01% of vaccinated people was infected by Covid19 (ONE OF 10,000 VACCINATED PEOPLE HAD COVID19 INFECTION).

Parents made love and their children were forced to be born. So parents must be responsible for their children’s food, clothes, health, safety, school, and happiness. In addition, parents should live at least until their children become adult.

“Use your mind to protect your body” is the wisest american saying for dealing with violence, for Martial Arts, and also for fighting against diseases.

YOU MUST GO TO GET VACCINATED AGAINST COVID19.

Khai Phi, MD

 

Thế giới đang bị bệnh dịch Covid19 lan tràn một cách kinh khủng (Tôi có thể nói thế giới đang bị tai họa Covid19) chỉ vì người ta đã không có thuốc tiêm ngừa (thuốc  tiêm ngừa hiệu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, và Johnson & Johnson) ngay khi bệnh dịch này bắt đầu. Tiêm ngừa bệnh dịch là cách hiệu quả nhất để người ta được an toàn. Một thuốc tiêm ngừa tạo ra những kháng thể riêng biệt chống lại vi trùng hoặc siêu vi trùng của bệnh dịch, bệnh dịch lan tràn, hoặc bệnh dịch tại một nơi riêng biệt nào đó. Do đó thuốc tiêm ngừa giết chết các vi trùng hoặc siêu vi trùng này.

Pfizer và Moderna là thuốc tiêm ngừa tuyệt vời. AstraZeneca và Johnson & Johnson là thuốc tiêm ngừa gần như tuyệt vời. AstraZeneca đã gây ra tử vong không đáng kể trên thế giới bằng cách tạo ra tai nạn máu bị đông ở những nạn nhân trước kia đã có sẵn vấn để đông máu trong người: CHÍN TỬ VONG TRONG MỘT TRIỆU NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM NGỪA_Liên Hiệp Vương Quốc Anh: 309 tử vong trong 33 triệu người được tiêm ngừa. Y tế thế giới bây giờ đã cảnh giác về tai nạn này nên đã chuẩn bị rất tốt để đối phó. Thế giới đã thử nghiệm lại AstraZeneca và đã chấp thuận lại thuốc này. Nhật Bản đã chấp thuận Pfizer và cách đây đôi ngày đã chấp thuận Moderna và AstraZeneca. USA CDC (Center for Disease Control: Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh) của Mỹ: 0,01% những người được tiêm ngừa vẫn bị bệnh Covid19 (MỘT TRONG 10,000 NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM NGỰA VẪN BỊ BỆNH COVID19).

Cha mẹ đã làm tình với nhau và những đứa con của họ đã bị ép buộc ra đời. Vậy cha mẹ phải chịu trách nhiệm về ăn uống, quần áo, sức khỏe, an toàn, học hành, và hạnh phúc của con cái mình. Ngoài ra cha mẹ nên sống lâu ít nhất tới khi con cái truởng thành.

“Hãy dùng trí óc của bạn để bảo vệ thân mình của bạn” là câu nói khôn ngoan nhất của người Mỹ trong việc đối phó với bạo động, trong Võ Thuật, và cả trong việc chống bệnh.

BẠN PHẢI ĐI TIÊM NGỪA COVID19.

Khai Phi, MD

Dating_Hẹn Hò

American men do not want to date women who have
Many exs,
Many children,
Many debts,
Much body hair,
And many pets.

Documented by Khai Phi
Source: USA Family Feud hosted by Steve Harvey

 

Đàn ông Mỹ không muốn hẹn hò với phụ nữ có
Nhiều nhân tình và chồng cũ,
Nhiều con,
Nhiều nợ,
Nhiều lông trên mình,
Và nhiều chó mèo.

Translation into Vietnamese by KP
Nguồn: USA Family Feud do Steve Harvey điều khiển

Heat Cramps_Chuột Rút (Vọp Bẻ) Vì Nóng Nực

Definition and Immediate Cause
Exercise-induced cramps of striated muscle (voluntary muscle) resulting from excessive fluid intake without sodium replacement.

Causes
Heat cramps occur after exercise at high ambient temperatures (> 38 degrees C [ > 100 degrees F]) when fluids loss through excessive sweating are replaced only by water. The result is a relative loss of sodium and occasionally potassium and magnesium. Heat cramps are common in manual laborers (e.g., engine room personnel, steel workers, miners), in mountaineers or skiers overdressed for the cold, in tennis players and other weekend athletes, and in persons not acclimatized to hot, dry climates in which excessive sweating is almost undetected because of rapid evaporation.

Symptoms and Signs
Onset is often abrupt, with muscles of the extremities affected first. Severe pain and carpopedal (wrist and foot) spasm may incapacitate the hands and feet. Often episodic, the cramping makes muscles feel like hard knots. When the cramps affect only abdominal muscles, the pain may simulate an acute abdominal (abrupt onset abdominal pain that usually need emergency surgery). Vital signs (temperature, respiration, blood pressure, heart rate) are usually normal. The skin may be hot and dry or clammy (unpleasantly damp) and cool, depending on the humidity.

Prophylaxis (prevention) and Treatment
Awareness of heat cramps is usually sufficient to prevent them. In most instances, heat cramps are prevented and rapidly relieved by drinking fluids or eating foods containing sodium chloride. Sodium chloride tablets are often used for prophylaxis but can cause stomach irritation, and overdose may lead to edema. Use of these tablets should be discouraged. If the patient cannot eat or drink, 0.9% sodium chloride IV (intravenous) may be necessary.

Documented by Khai Phi, MD

 

Định Nghĩa và Nguyên Nhân Tức Thì
Chuột rút (vọp bẻ) của bắp thịt vân (bắp thịt đỏ cử động theo ý muốn) do tập luyện gây ra sau khi uống nước quá nhiều không có chất sodium (chất sodium có trong muối ăn).

Nguyên Nhân
Vọp bẻ vì nóng nực xảy ra sau khi tập luyện ở nhiệt độ xung quanh cao (cao hơn 38 độ C, tức là cao hơn 100 độ F) nên ra mồ hôi quá nhiều bị mất nước và chỉ uống nước lã. Kết quả là mất chất sodium, đôi khi mất chất potassium và magnesium. Vọp bẻ vì nóng nực thường xảy ra ở người lao động tay chân (thí dụ nhân viên phòng máy móc, thợ làm thép, thợ mỏ), ở những người leo núi hoặc trượt tuyết mặc quần áo quá ấm vì trời lạnh, ở những người chơi tennis, ở những lực sĩ khác ngày cuối tuần, và ở những người không quen khí hậu nóng, khô bị ra mồ hôi quá nhiều mà không biết vì thân thể bốc hơi nhanh .

Triệu Chứng và Dấu Hiệu
Khởi đầu nhiều khi đột ngột, bắp thịt tay chân bị trước nhất. Đau trầm trọng và co thắt cổ tay cổ chân có thể làm tê bại bàn tay và bàn chân. Nhiều khi xảy ra theo dịp, vọp bẻ làm cho bắp thịt cảm thấy như bị đóng cục. Khi vọp bè chỉ xảy ra ở bắp thịt bụng, bệnh nhân đau như đau bụng cần phải giải phẫu khẩn cấp. Nhiệt độ thân thể, hô hấp, áp huyết và nhịp tim thường bình thường.
Da có thể nóng và khô, hoặc ẩm một cách khó chịu và lạnh tùy theo độ ẩm ướt của khí hậu.

Phòng Ngừa và Chữa Trị
Đề cao cảnh giác là có thể bị vọp bẻ vì nóng nực thường đủ để phòng ngừa vọp bẻ vì nóng nực. Trong đa số trường hợp, vọp bẻ vì nóng nực có thể phòng ngừa và thuyên giảm hoặc chữa khỏi bằng cách uống nước uống hoặc ăn thức ăn có chất sodium chloride (muối ăn). Viên muối ăn nhiều khi được dùng để ngừa bệnh nhưng có thể làm đau rát bao tử, và nếu dùng quá liều có thể bị phù thũng. Không nên dùng những viên muối ăn này. Nếu bệnh nhân không thể ăn hoặc uống, thì có thể cần dùng dung dịch sodium chloride 0.9% truyền vào tĩnh mạch (veins).

Khai Phi, MD sưu tầm và dịch sang Việt Văn