Khai Phi's Website

Relationship Between Men and Women_Quan Hệ Giữa Nam Nữ

Men respect women, yield to women (“Ladies first”) and help women because women have pregnancy and baby delivery that are painful and possibly fatal._Đàn ông kính trọng phụ nữ, nhường phụ nữ (“Quý Bà ưu tiên”) và giúp đỡ phụ nữ vì phụ nữ phải mang thai và sinh đẻ là những việc đau đớn và có thể chết người.

Khai Phi

Who Do You Live For?_Bạn Sống Cho Ai?  

1. You live for yourself because you want to live as long as possible.
2. You live for your children who need your care. You must take care of them because you forced them to be born.
3. You live for your spouse who needs your help.
4. You live for your spouse and children who love you and do not want you to die.
1. Bạn sống cho chính bản thân bạn vì bạn muốn sống càng lâu càng tốt.
2. Bạn sống cho con của bạn cần sự chăm sóc của bạn. Bạn có bổn phận phải chăm sóc chúng vì bạn đã ép buộc chúng sinh ra.
3. Bạn sống cho vị hôn phối của bạn cần sự giúp đỡ của bạn.
4. Bạn sống cho vị hôn phối và con của bạn thương yêu bạn không muốn bạn chết.

Khai Phi

Belief_Sự Tin Tưởng

Believing your spouse is faithful to you is already tough because you have to find proof for that.
Why do you believe in sayings that have no proof ?
Tin vợ hoặc chồng trung thành với mình không ngoại tình đã là khó vì bạn phải có bằng chứng về việc này.
Tại sao bạn lại đi tin kẻ nói ra những điều không có bằng chứng ?

Khai Phi

Stupidity_Sự Ngu Dốt

People are stupid at school because they are stupid.
But people do stupid things in their life usually because they are originally bad.
Người ta ngu dốt tại trường học bởi vì người ta ngu dốt.
Nhưng người ta làm những điều ngu dốt trong đời thường thường bởi vì người ta gốc xấu xa.

Khai Phi

1 2 3 9