Khai Phi's Website

People and Life_Người Ta và Cuộc Đời

Bad people tell lies.
Bad people lie in what they write.
Bad people do bad things.
Sciences do not lie. Sciences make life better and beautiful.
Good people make life better and beautiful.

Người xấu nói dối.
Người xấu nói dối trong những gì họ viết.
Người xấu làm những gì xấu.
Khoa Học không nói dối. Khoa Học làm cho đời sống tốt hơn và đẹp đẽ.
Người tốt làm cho đời sống tốt hơn và đẹp đẽ.

Khai Phi

Destiny_Số Mệnh

There are good luck and bad luck that happen to people who do not cause them to happen.
Examples: Good luck: biggest lottery winning. Bad luck: plane crash, boat sinking.
Those good luck and bad luck are called Destiny.

Có những cái may và cái rủi xảy đến cho người ta mà người ta không gây nó xảy ra.
Thí dụ: Cái may như trúng số độc đắc. Cái rủi như máy bay rơi xuống đất, tàu chìm.
Những cái may và cái rủi này gọi là Số Mệnh.

Số Mệnh
Gặp được thầy hay thuốc nhiệm mầu,
Bệnh nan y giảm, sống thêm lâu,
Người không có đạo tin vào số
Chẳng biết từ đâu chụp xuống đầu.

Khai Phi

Going By of Time_Thời Gian Trôi

A century is truly very long.
But almost a century may have gone by without people’s awareness.
And the past may have been happy and or sad.
Một thế kỷ thật rất dài.
Nhưng gần một thế kỷ có thể trôi qua mà người ta không hay.
Và quá khứ có thể vui và hoặc buồn.

Khai Phi

1 2 3 7