Khai Phi's Website

Parallel Parking_Đậu Xe Giữa Hai Xe Song Song Với Vỉa Hè

Chiều dài chỗ trống xe vào đậu ít nhất phải gấp rưỡi chiều dài của xe mình.

1. Lái xe đậu song song với xe trước, hai xe cách nhau khoảng một người đi qua được.
2. Lái xe thụt lùi thẳng về đằng sau cho tới khi nhìn thấy đuôi của xe trước trong kính cửa sổ hình tam giác bên phải của xe mình.
3. Vặn hết tay lái về bên phải.
4. Lái xe thụt lùi về đằng sau cho tới khi thấy góc trước (đèn trước) bên phải của xe sau hiện trong kính soi bên trái của xe mình.
5. Trả lại tay lái vào vị trí thẳng.
6. Lái xe thụt lùi thẳng về đằng sau cho tới khi thấy kính soi bên phải của xe mình trùng với (che hết) đèn sau bên trái của xe trước.
7. Vặn hết tay lái về bên trái và lái xe thụt lùi cho tới khi xe đậu song song với vỉa hè (nhìn vào kính soi bên phải của xe mình sẽ biết được khi nào xe đậu song song với vỉa hè).
8. Trả lại tay lái vào vị trí thẳng. Lái xe thẳng về phía trước hoặc lui xe thẳng về phía sau cho tới khi xe mình đậu vào giữa hai xe trước và sau.

Khai Phi thuật lại phương pháp của người Mỹ

 

The Water Heater_Máy Nước Nóng

How high from the ground the water heater, heater, and power outlet should be installed.
The gas that you use for your water heater and you heater as well when leaking is spreading all over the ground. Because the gas is heavier than the air, it may form a layer up to 18-inch (45-cm) high from the ground. So the permanent flame in the water heater as well as the heater should be more than 18-inch (45-cm) high from the ground. This is to avoid the leaking gas from catching fire from the permanent flame in the water heater as well as the heater.
Any power outlet in your house should also be higher than 18 inches (45 cm) from the ground.
No gasoline or other flammable vapors and liquids near the heater, water heater, or any other appliance.
If you smell gas near your water heater or your heater, and anywhere in your house, turn off any electrical appliance, any light, and any fire. Get out of your house right away and use your neighbor’s telephone to call 911 immediately to ask for help from the fire department.
Understanding the water heater. The first gas knob (directly controls the coming source gas to the water heater) should be opened (the knob is parallel to the gas tube). The second gas knob (controls the directly distributed gas to the water heater) is located on the gas dial that has 3 positions from left to right: OFF, PILOT, and ON. The dial of the thermostat has 5 positions from left to right: VERY HOT, C, B, A, and HOT. Some dials can have the position of the appropriate hot water that is marked by a compact V without which the appropriate water temperature may be between A and B. Water temperature over 125 degrees F (52 degrees C) can cause severe burns instantly or death from scalds. The outer door and the inner door leave a hole through which you can see a blue flame when the tank water is being heated. When these doors are opened (removed), you will see on the left the pilot burner and on the right the pilot-follow metal tube which is next to the pilot burner.

Water Heater Troubleshooting when you no longer have hot water
1. Go to the water heater. If you smell gas, turn off any electrical appliance, any light, and any fire. Get out of your house right away and use your neighbor’s telephone to call 911 immediately to ask for help from the fire department. If not, do the next step.
2. Make sure the first gas knob is still ON (still parallel to the gas tube).
3. Turn the thermostat knob clockwise to the lowest temperature. Do not force.
4. Open (remove) the outer door and look inside. If there is no flame (the water tank inside is dark) – that is why you no longer have hot water, do the next step.
5. Turn the second gas knob clockwise to OFF. The knob is stuck at PILOT where you must slightly press it down (do not force) and keep turning it clockwise to OFF.
6. Wait 5 minutes. If you smell gas, turn off any electrical appliance, any light, and any fire. Get out of your house right away and use your neighbor’s telephone to call 911 immediately to ask for help from the fire department. If not, do the next step.
7. Open (remove) the inner door. If you smell gas, turn off any electrical appliance, any light, and any fire. Get out of your house right away and use your neighbor’s telephone to call 911 immediately to ask for help from the fire department. If not, do the next step.
8. Turn the second gas knob counterclockwise to PILOT.
9. Press this knob all the way down and hold it. Immediately light the pilot burner (on the left) with a match (or gas lighter gun). Continue to hold down the knob for 1 minute after the pilot is lit. Release the knob that should pop up and the pilot should stay lit.
If the knob does not pop up, immediately call a service technician or the gas supplier.
If the knob pops up but the light goes out, repeat from 5 to 9.
If the pilot does not stay lit after several tries, slightly press the knob down (do not force) and turn it clockwise to OFF. Call a service technician or the gas supplier.
10. Close (replace) the inner and outer doors.
11. At arm length away, turn the second gas knob counterclockwise from PILOT to ON to make the water heater work again.
12. At arm length away, turn the thermostat knob counterclockwise from the lowest temperature to the appropriate temperature.

Written by KPHN.

 

Máy nước nóng, máy sưởi và những lỗ cắm điện nên cách xa mặt đất bao nhiêu. Khí đốt (gas) dùng cho máy nước nóng cũng như máy sưởi khi bị xì ra thì loang khắp mặt đất. Bởi vì nặng hơn không khí, nên khí đốt (gas) có thể làm thành một lớp dầy 18 inches (45 cm) trên mặt đất. Vì vậy ngọn lửa thường trực trong máy nước nóng và máy sưởi nên cao hơn mặt đất 18 inches (45 cm). Như thế để tránh khí đốt (gas) bị xì ra bắt cháy từ ngọn lửa thường trực trong máy nước nóng và máy sưởi.
Tất cả những lỗ cắm điện trong nhà nên cao hơn mặt đất 18 inches (45 cm).
Không để xăng hoặc những chất khí, chất lỏng khác có thể bắt lửa gần máy sưởi, máy nước nóng hoặc máy dùng điện khác.
Nếu bạn ngửi thấy mùi khí đốt (gas) gần máy nước nóng, gần máy sưởi, hoặc bất cứ ở đâu trong nhà, hãy lập tức tắt tất cả máy dùng điện, bóng đèn và lửa. Lập tức ra khỏi nhà và dùng điện thoại láng giềng gọi số 911 để xin sở cứu hỏa tới cấp cứu.
Tìm hiểu máy nước nóng. Nút vặn khí đốt (gas) thứ nhất (kiểm soát trực tiếp nguồn gas chạy đến máy nước nóng) phải được mở ra (nút song song với ống gas). Nút vặn gas thứ nhì (kiểm soát gas trực tiếp đi vào máy nước nóng) nằm trên đồng hồ gas tại đây có ghi 3 vị trí từ trái sang phải: OFF, PILOT và ON. Đồng hồ nhiệt độ nước nóng có ghi 5 vị trí từ trái sáng phải: VERY HOT (rất nóng), C, B, A và HOT (nóng). Có loại đồng hồ nhiệt độ nước nóng trên đó có ghi thêm vị trí thứ sáu là chữ V đặc đen, tức là vị trí nhiệt độ nước nóng vừa nóng đủ dùng. Nếu không có chữ V đặc đen này, thì khoảng giữa A và B là vị trí nút vặn nhiệt độ nước nóng vừa phải để dùngNước nóng trên 125 độ F (52 độ C) có thể gây ngay phỏng nặng hoặc chết người vì phỏng rất nặng. Cửa ngoài và cửa trong của máy nước nóng để lộ một cái lỗ qua đó bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa xanh khi máy nước nóng đang chạy. Khi hai cửa này được mở ra, bạn sẽ thấy từ trái sang phải pilot burnerpilot-follow metal tube ở cạnh nhau.

Làm máy nước nóng chạy trở lại khi không có nước nóng.
1.  Tới máy nước nóng. Nếu bạn ngửi thấy mùi gas, hãy lập tức tắt tất cả máy dùng điện, bóng đèn và lửa. Lập tức ra khỏi nhà và dùng điện thoại láng giềng gọi số 911 để xin sở cứu hỏa tới cấp cứu. Nếu không, làm bước kế tiếp.
2.  Phải biết chắc rằng nút vặn ga thứ nhất còn được mở (còn song song với ống gas).
3.  Vặn nút nhiệt độ nước nóng theo chiều kim đồng hồ tới mức nhiệt độ thấp nhất. Vặn từ từ đừng vặn ép quá mức.
4.  Mở cửa ngoài và nhìn vào trong. Nếu bên trong tối tăm không có ngọn lửa nghĩa là máy đã ngừng chạy nên bạn không có nước nóng. Làm bước kế tiếp.
5.  Vặn nút gas trên đồng hồ gas theo chiều kim đồng hồ tới OFF . Nút sẽ bị chặn lại tại PILOT. Nhấn nhẹ nút xuống (đừng nhấn xuống quá mức) và tiếp tục vặn nút gas tới OFF.
6.  Đợi 5 phút. Nếu bạn ngửi thấy mùi gas, hãy lập tức tắt tất cả máy dùng điện, bóng đèn và lửa. Lập tức ra khỏi nhà và dùng điện thoại láng giềng gọi số 911 để xin sở cứu hỏa tới cấp cứu. Nếu không, làm bước kế tiếp.
7.  Mở của trong. Nếu bạn ngửi thấy mùi gas, hãy lập tức tắt tất cả máy dùng điện, bóng đèn và lửa. Lập tức ra khỏi nhà và dùng điện thoại láng giềng gọi số 911 để xin sở cứu hỏa tới cấp cứu. Nếu không, làm bước kế tiếp.
8.  Vặn nút gas trên đồng hồ gas ngược chiều kim đồng hồ tới PILOT.
9.  Nhấn nút này xuống tận cùng và giữ lại. Lập tức thắp lửa pilot burner bằng một que diêm (hay bằng súng bật lửa). Tiếp tục giữ nút xuống 1 phút sau khi pilot burner được thắp lửa. Thả nút ra, nút sẽ bật lên và pilot burner còn ngọn lửa cháy.
Nếu nút không bật lên, lập tức gọi chuyên viên hoặc hãng gas.
Nếu nút bật lên nhưng ngọn lửa pilot burner tắt, làm lại từ 5 đến 9.
Nếu ngọn lửa pilot burner vẫn tắt sau vài lần làm lại, ấn nhẹ nút xuống mà vặn nút theo chiều kim đồng hồ tới OFF. Gọi chuyên viên hoặc hãng gas.
10.  Đóng cửa trong và cửa ngoài lại.
11.  Giữ khoảng cách một cánh tay xa máy nước nóng, vặn nút gas trên đồng hồ gas ngược chiều kim đồng hồ từ PILOT tới ON để làm máy nước nóng chạy lại.
12 Giữ khoảng cách một cánh tay xa máy nước nóng, vặn nút nước nóng trên đồng hồ nhiệt độ nước nóng ngược chiều kim đồng hồ từ nhiệt độ thấp nhất đến nhiệt độ vừa phải.

KPHN biên soạn

 

If You Are Attacked By A Dog, …_Nếu Bạn Bị Chó Tấn Công, …

IF YOU’RE ATTACKED BY A DOG, PUNCH IT IN THE NOSE AND THE MUZZLE
NẾU BẠN BỊ CHÓ TẤN CÔNG, HÃY ĐẤM VÀO MŨI VÀ MÕM CỦA NÓ

Guard yourself. Hãy tự vệ.
Take your shirt or your jacket, whatever you have, maybe even a messenger bag or a purse. Hãy lấy áo sơ mi hoặc áo blouson (áo lạnh ngắn) của bạn, bất cứ cái gì bạn có, có thể ngay cả một cái túi đeo vai hoặc một cái ví (bóp) đàn bà .
Give that dog something to go after so that it is not going after any other vital areas of your body. Cho con chó đó một cái gì để nó cắn vào như vậy nó sẽ không cắn vào những chỗ khác quan trọng trên mình bạn. Take your shirt off. Put it around your arm. Cởi áo sơ mi của bạn ra và quấn áo quanh cẳng tay bạn.
You want to protect mainly where the ulnar and radius flow ‘cause that’s where your major arteries are. Cái chính bạn muốn bảo vệ là hai động mạch (mạch máu từ tim ra thường ở sâu) tại cẳng tay bạn.
So if you’re going to give a dog your arm, give it the forearm, not this side ‘cause that’s where all your vital arteries are. Vậy nếu bạn sắp đưa cẳng tay cho con chó ngoạm vào, hãy đưa mặt lưng của cẳng tay (mặt lưng của cẳng tay nối liền với mu bàn tay), chớ đưa mặt này của cẳng tay (mặt bụng của cẳng tay nối liền với lòng bàn tay) bởi vì mặt này có tất cả các động mạch quan trọng của bạn.
Punch it in the nose, in the muzzle. Hãy đấm vào mũi và mõm của con chó. Reason being is the muzzle and the nose is going to be right there front and center. It’s a big target. Lý do là mõm và mũi của con chó ở ngay đó, ở đằng trước và ở giữa (gần bạn nhất) và đây là những mục tiêu lớn bạn nhằm vào.

You can go for the eyes and some other areas of the body, but the reality is those are small targets. Bạn có thể đánh vào mắt và vài chỗ khác của con chó, nhưng trên thực tế những nơi này là mục tiêu nhỏ. You want to go for big targets. Bạn muốn đánh vào những mục tiêu lớn.
When you are under stress, gross motor skills are about the only things that are going to work, so that means big movements by you to big targets on the dog. Khi bạn lo lắng, những cử động của bạn cần lớn, khéo léo và chỉ là những gì hiệu quả, điều này có nghĩa là những cử động lớn của bạn nhắm vào những mục tiêu lớn trên con chó. Anything else you’ll probably miss and give the dog an advantage. Bất cứ những gì khác bạn sẽ bị hụt và cho con chó lợi thế.
Kicking it behind the arms, near the rib cage is also another alternative because it’s very sensitive underneath their armpits just like it is for us.
Đá vào đằng sau hai cánh tay con chó, gần xương sườn cũng là một cách bởi vì giống như chúng ta, nách con chó rất dễ bị đau.
If you’re going to fight, fight with vengeance and try and make that dog understand that you are the alpha (supreme to win).
Nếu bạn sắp sửa đánh, hãy đánh với sự trả thù và cố gắng làm cho con chó hiểu rằng bạn là kẻ thượng phong.

Clint Emerson, former Navy SEAL
Clint Emerson, cựu Đặc Nhiệm Hải Quân Mỹ

Former Navy SEAL Clint Emerson, author of “100 Deadly Skills: The SEAL Operative’s Guide to Eluding Pursuers, Evading Capture, and Surviving Any Dangerous Situation”.
Clint Emerson, cựu Đặc Nhiệm Hải Quân Mỹ, tác giả “100 Thuật Tử Chiến: Hướng Dẫn Hành Động của Hải, Không và Lục Quân để Đánh Lạc Kẻ Theo Dõi, Trốn Thoát Khi Bị Bắt, Sống Còn Trong Bất Cứ Tình Trạng Nguy Hiểm Nào”.

Khai Phi sưu tầm và dịch sang tiếng Việt

Chú thích (Note)
Kể từ dưới lên trên: bàn tay (hand), cẳng tay (forearm), cánh tay (arm)

 

To Airports By Metro Subways & Buses_Tới Phi Trường Bằng Metro Subways & Buses

TO AIRPORTS BY METRO SUBWAYS & BUSES_Documented by KPHN

Have the current Metro subway map for use .

Leave the Ronald Reagan Washington National Airport metro station on the yellow and blue lines . You can walk straight to Ronald Reagan Washington National Airport .

Leave the L’Enfant Plaza metro station on the green and yellow lines or the Rosslyn metro station on the orange and blue lines . In both cases , take the 5A & B30 buses at these stations straight to International Dulles Airport .

Leave the Greenbelt metro station located at the ends of the yellow and green lines . Take the 5A & B30 buses at this station straight to Baltimore Washington International Airport (BWI) .
The bus opposite to Ride On 100 in Shady Grove Metro Station goes straight to BWI.

There are also special buses in other places straight to the three airports above .

 

TỚI PHI TRƯỜNG BẰNG METRO SUBWAYS & BUSES_KPHN sưu tầm

Tìm bản đồ Metro subway để dùng .

Xuống trạm metro Ronald Reagan Washington National Airport trên đường màu vàngxanh Có thể đi bộ thẳng ra Ronald Reagan Washington National Airport .

Xuống trạm metro L’Enfant Plaza trên đường màu vàng  xanh lá cây hay xuống trạm metro Rosslyn trên đường màu cam xanh .
Trong cả hai trường hợp, đi xe bus 5A & B30 tại hai trạm metro này thẳng Internationa Dulles Airport.

Xuống trạm metro Greenbelt tại cuối đường màu vàngxanh lá cây.
Đi xe bus 5A & B30 tại hai trạm metro này thẳng tới Baltimore Washington International Airport (BWI) .
Xe bus bên kia đường , đối diện  Ride On 100 tại Shady Grove Metro Station, đi thẳng tới BWI.

Cũng có xe bus đặc biệt ở chỗ khác đi thẳng tới ba phi trưởng nói trên .

 

 

Safe Driving_Lái Xe An Toàn

SAFE DRIVING_by KPHN
Start driving early enough to be on time at the destination.
Drive carefully when you are late, upset, or worrying.
It is better to use the road map, or to understand correctly and remember the driving direction on the Internet (printout the direction if you have a printer).
1. Adjust your seat to sit comfortably, see best outside, and have your foot reach the brake effectively.
2. Adjust 3 mirrors to view well cars on two sides and behind.
3. Keep distant enough from the car ahead.
4. Follow the road speed signs to be safe and avoid fine tickets given by road cameras (usually following the traffic flow is enough).
5. Look at the left mirror and the left side of your car when changing to the left lane. Remember that the car next to your car left side does not appear in the mirror.
6. Look at the right mirror, the front mirror, and the right side of your car when changing to the right lane. Remember that the car next to your car right side does not appear in the mirror.
7. Slow down your speed when driving downhill and/or on an icy, snowy, or wet road.
8. Prepare to exit the free way early enough to avoid changing lane in a hurry and missing the exit.
9. When you drive on a curved road, slow down your speed especially if the road is icy, snowy or wet because your car will be pulled toward the convexity of the curved road. That is why the traffic speed sign is 25 mph for driving on a ramp (exit).
In addition, you can push the emergency light button to warn drivers behind you if necessary.
10. When you break your car on an icy, snowy or wet road, your car usually slides forward and/or laterally. So keep distant enough from the car ahead and do the pumping break when necessary : break, quickly release the brake and quickly break again. The first break is called the pumping break that is to slow down your car so the final break is effective. But when you drive fast or your car is too close to or not far enough from the car ahead, the pumping break must not be used because you run out of time and the final break is too late.

LÁI XE AN TOÀN_theo KPHN
Lái xe đi sớm để đến nơi đúng giờ.
Lái xe cẩn thận khi đi trễ, tức giận hoặc lo lắng.
Tốt hơn là dùng bản đồ chỉ đường, hoặc hiểu đúng và nhớ cách chỉ dẫn đường đi trên Internet (in ra một bản để trong xe mà dùng nếu có máy in)
1. Điều chỉnh lại ghé ngồi để ngồi được thoải mái, nhìn rõ bên ngoài và bàn chân đạp phanh (thắng) được hiệu quả.
2. Điều chỉnh 3 kính chiếu hậu để nhìn rõ được xe hai bên và đằng sau.
3. Giữ khoảng cách đủ xa sau xe trước mặt.
4. Theo bảng chỉ dẫn vận tốc bên đường để được an toàn và tránh bị phạt bởi máy chụp hình bên đường (thường thường lái xe theo dòng lưu thông – traffic flow – là được rồi).
5. Nhìn vào kính chiếu hậu bên trái và sát cạnh xe bên trái khi sang lane bên trái. Nên nhớ rằng khi xe người ta ở sát cạnh xe bên trái thì không hiện ra trong kính chiếu hậu nữa.
6. Nhìn vào kính chiếu hậu bên phải, kính chiếu hậu trước mặt, và sát cạnh xe bên phải khi sang lane bên phải. Nên nhớ rằng khi xe người ta ở sát cạnh xe bên phải thì không hiện ra trong kính chiếu hậu nữa.
7. Lái chậm lại khi xe xuống dốc hoặc ở trên con đường có nước đá, tuyết, hay nước.
8. Khi lái xe trên xa lộ, chuẩn bị vào exit đủ sớm để tránh phái vào exit vội vã hoặc vuột mất exit.
9. Khi lái xe trên con đường cong, lái chậm lại nhất là khi con đường có nước đá, tuyết, hoặc nước vì xe sẽ bị lôi về phía lồi của con đường. Bởi vậy mà bảng chỉ vận tốc là 25 miles một giờ trên các exits. Ngoài ra có thể bấm nút đèn khẩn cấp (emergency button) để lưu ý xe sau nếu cần.
10. Khi thắng xe trên con đường có nước đá, tuyết, hoặc nước, xe thường bị trượt về đằng trước hoặc một bên.
Bởi vậy phải lái xe đủ cách xa xe trước mặt và dùng cách thắng nhồi khi cần thiết: đạp thắng, nhả thắng ngay lập tức, đạp thắng lại ngay lập tức. Cú đạp thắng đầu tiên gọi là thắng nhồi để làm cho xe chậm lại do đó cú thắng sau cùng có hiệu quả. Nhưng khi bạn lái nhanh hoặc xe bạn quá gần hoặc không đủ xa xe trước mặt, bạn không được dùng cách thắng nhồi bởi vì lúc đó bạn không còn thì giờ nữa và cú thắng sau cùng sẽ quá trễ.