Khai Phi's Website

Mưa và Sắc Đẹp_Rain and Beauty

雨(rain)無(without)鈐(bolt)鎖(lock)能(usually)留(retains)客(guests) Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách.
色(beauty)不(no)波(waves)濤(arising)易(easily)溺(drowns in love: fascinates)人(men) Sắc bắt ba đào dị mịch nhân.
Vũ (mưa) vô (không) kiềm (then) tỏa (khóa) năng (thường) lưu (giữ) khách (khách).
Sắc (Sắc) bất (chẳng) ba (sóng) đào (dậy) dị (dễ) mịch (chìm) nhân (người).
Mưa không có then khóa nhưng thường giữ khách.
Sắc đẹp chẳng có sóng dậy nhưng dễ chìm đắm lòng người (làm người say mê).

Rain does not have bolt and lock but usually retains guests.
Beauty does not have arising waves but easily drowns men in love (fascinates men).
(Chinese saying)

Chú thích
Mịch nghĩa là chìm xuống, thí dụ tĩnh mịch, tĩnh (không có tiếng động) mịch (chìm sâu xuống) nghĩa là “sự không có tiếng động chìm sâu xuống”, “sự không có tiếng đồng tuyệt đối”, “sự hoàn toàn không có tiếng động”.

Khai Phi sưu tầm và giải nghĩa
Documented and explained by Khai Phi

Moi_Me_Tôi

Moi, c’est toujours Moi, tel que je suis ne’.
Trịnh Xuân Chỉnh

Notes by Khai Phi

Moi, c’est toujours Moi, tel que je suis ne’.
Me, it is always Me as I was born.
Tôi luôn luôn là Tôi như khi sinh ra.

L’homme est ne’ bon, la socie’te’ l’a rendu mauvais.
Jean Jacques Rousseau
L’homme est ne’ bon, la socie’te’ l’a rendu mauvais.
Man was born good, the society has made him bad.
Con người sinh ra tốt, xã hội làm cho con người xấu.

Nhân chi sơ tính bản thiện
Tục ngữ Việt Nam (Vietnamese proverb, proverbe vietnamien)
Nhân chi sơ tính bản thiện.
Man was born good.
L’homme est ne’ bon.

For What Will Happen_Đối Với Những Gì Sẽ Xảy Ra

We do not know what will happen but we are ready. (*)
Japanese saying on NHK television
Chúng tôi không biết những gì sẽ xảy ra nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. (*)
Câu nói của người Nhật trên NHK truyền hình
(*) We are ready means for what will happen we already do our best and try to make no mistake.
(*) Chúng tôi đã sẵn sàng nghĩa là đối với những gì sẽ xảy ra chúng tôi đã làm hết sức và tìm cách không phạm lỗi.

Documented and noted by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm và chú thích

Sự Thật & Trung Ngôn_The Truth & Frank Words

Sự thật mất lòng.
Tục ngữ việt nam
The truth is vexing.
Vietnamese proverb

Trung ngôn nghịch nhĩ. *
Tục ngữ việt nam
Frank words are vexing.
Vietnamese proverb

Khai Phi

* Trung là trung trực, ngay thằng. Ngôn là lời nói.
Nghịch là ngược, không thuận. Nhĩ là tai.
Trung ngôn nghịch nhĩ là lời nói ngay thẳng bị nghe không thuận tai.

1 2 3 14