Khai Phi's Website

Mistake_ Sai Lầm

If someone feels that he has never made a mistake in his life, then it means he has never tried a new thing in his life.
Nếu một người nào đó cảm thấy rằng họ chưa phạm một sai lầm nào trong đời , thì có nghĩa là họ đã chẳng bao giờ thử một cái gì mới trong đời họ .
Albert Einstein

Four Things In Our Life_Bốn Thứ Trong Đời Chúng Ta

Never break four things in our life: trust, relation, promise and heart because when they break, they don’t make noise but pains a lot.
Đừng bao giờ làm vỡ bốn thứ trong đời chúng ta : lòng tin , mối quan hệ , lời hứa hẹn và trái tim bởi vì khi chúng bị tan vỡ , chúng không tạo ra tiếng động nhưng gây ra thật nhiều đau khổ .
Charles Dickens

Success & Failure_Thành Công & Thất Bại

Three sentences for getting success:
Ba câu để thành công :
Know more than others. Work more than others. Expect less than others.
Biết nhiều hơn người khác . Làm việc nhiều hơn người khác . Trông mong ít hơn người khác . 
William Shakespeare

I will not say I failed 1000 times, I will say that I discovered 1000 ways that can cause failure.
Tôi sẽ không nói tôi đã thất bại 1000 lần , tôi sẽ nói rằng tôi đã tìm ra 1000 cách có thể gây ra thất bại .   
Thomas Alva Edison

If you win, you need not have to explain.
Nếu bạn thắng , bạn không cần phải giải thích .
If you lose, you should not be there to explain.
Nếu bạn thua , bạn không nên ở đó để giải thích .
Adolf Hitler