Khai Phi's Website

Mistake_ Sai Lầm

If someone feels that he has never made a mistake in his life, then it means he has never tried a new thing in his life.
Nếu một người nào đó cảm thấy rằng họ chưa phạm một sai lầm nào trong đời , thì có nghĩa là họ đã chẳng bao giờ thử một cái gì mới trong đời họ .
Albert Einstein

Four Things In Our Life_Bốn Thứ Trong Đời Chúng Ta

Never break four things in our life: trust, relation, promise and heart because when they break, they don’t make noise but pains a lot.
Đừng bao giờ làm vỡ bốn thứ trong đời chúng ta : lòng tin , mối quan hệ , lời hứa hẹn và trái tim bởi vì khi chúng bị tan vỡ , chúng không tạo ra tiếng động nhưng gây ra thật nhiều đau khổ .
Charles Dickens