Khai Phi's Website

Success & Failure_Thành Công & Thất Bại

Three sentences for getting success:
Ba câu để thành công :
Know more than others. Work more than others. Expect less than others.
Biết nhiều hơn người khác . Làm việc nhiều hơn người khác . Trông mong ít hơn người khác . 
William Shakespeare

I will not say I failed 1000 times, I will say that I discovered 1000 ways that can cause failure.
Tôi sẽ không nói tôi đã thất bại 1000 lần , tôi sẽ nói rằng tôi đã tìm ra 1000 cách có thể gây ra thất bại .   
Thomas Alva Edison

If you win, you need not have to explain.
Nếu bạn thắng , bạn không cần phải giải thích .
If you lose, you should not be there to explain.
Nếu bạn thua , bạn không nên ở đó để giải thích .
Adolf Hitler

Man_Con Người

Un homme est celui qui croît a` la vie, a` la fuite utile des jours, au labeur fe’cond.
A person is the one who believes in life, fruitfulness of time, and productivity of work.
Một người là kẻ tin tưởng vào đời sống , vào sự ích lợi của thời gian , vào những thành quả của lao động .
Un homme est celui qui aime le bien et sait haïr le mal.
A person is the one who loves what is good and knows to hate what is bad.
Một người là kẻ yêu thích những gì tốt và biết ghét những gì xấu .
Par un auteur français.
By a french author.
Tác giả người Pháp 

Man seeks pleasure and avoids pain.
Con người tìm vui sướng và tránh đau khổ .
Sigmund Freud

Người ta ganh hạng nhất , tham tiền hạng nhì và bậy bạ tình dục hạng ba .
People are jealous in the first place, greedy for money in the second place, and promiscuous in the third place.
Khai Phi Hạnh Nguyên

Tất cả sinh vật đều không biết một chút gì về sự sinh ra của mình , vậy đã bị ép ra đời .
All living creatures did not know about their birth at all, so they were forced to be born.
Khai Phi Hạnh Nguyên

Love & Hate_Thương Yêu & Ghét

 

Thương yêu người có thể không được người thương yêu lại .
When you love someone, the person may not love you.
Nhưng ghét người , người ghét lại nhiều hơn .
But when you hate someone, the person hate you much more than you do.
Khai Phi Hạnh Nguyên

Yêu người yêu cả lối đi .
When one loves somebody, one loves even the person’s passage.
Ghét người ghét cả tông ti họ hàng .
When one hates somebody, one hates all the person’s relatives.
Ca dao Việt Nam
Vietnamese proverb poetry

Xưa nay thế thái nhân tình ,
Vợ người thì đẹp , văn mình thì hay .
One thinks always that one’s writing is interesting and that the wife of others looks better.
Ca dao Việt Nam
Vietnamese proverb poetry

Yêu trái ấu cũng tròn , ghét bồ hòn cũng méo .
When one loves something, one thinks the thing is good no matter how bad it is. When one hates something, one thinks the thing is bad no matter how good it is.
Tục ngữ Việt Nam
Vietnamese proverb

Xú diện ố nga mi .
(Mặt xấu ghét mặt đẹp)
Ugly faces hate pretty ones.
Tục ngữ Việt Nam
Vietnamese proverb

If we cannot love the person whom we see, how can we love God whom we cannot see.
Nếu chúng ta không thể thương yêu người chúng ta nhìn thấy, thì làm sao chúng ta có thể thương yêu Trời chúng ta không thể nhìn thấy .   
Mother Teresa

If you judge people, you have no time to love them.
Nếu bạn phán xét người ta , bạn không có thì giờ để thương yêu họ .
Mother Teresa

1 12 13 14