Khai Phi's Website

Western and Eastern Americans_Người Mỹ Miền Tây và Người Mỹ Miền Đông

Western Americans are nice.
Eastern Americans are kind.
(American saying)
Người Mỹ miền Tây đáng mến.
Người Mỹ miền Đông tử tế.
(Câu nói của người Mỹ)

Notes by Khai Phi_Chú thích của Khai Phi:
Nice people try to please you to get a deal with you._Người đáng mến tìm cách làm vừa lòng bạn để có một thỏa thuận với bạn.
Kind people help you for nothing when you need help_Người tử tế giúp không bạn khi bạn cần giúp.

Sex Desire_Lòng Ham Muốn Tình Dục

The older people are , the more they desire sex until they can no longer make love .
Người ta càng nhiều tuổi càng ham muốn tình dục cho đến khi không còn làm tình được nữa .

Khai Phi

The older people are , the more they desire sex even when they can no longer make love .
Người ta càng nhiều tuổi càng ham muốn tình dục ngay cả khi không còn làm tình được nữa .

Stefan Tran