Khai Phi's Website

Sex Desire_Lòng Ham Muốn Tình Dục

The older people are , the more they desire sex until they can no longer make love .
Người ta càng nhiều tuổi càng ham muốn tình dục cho đến khi không còn làm tình được nữa .

Khai Phi

The older people are , the more they desire sex even when they can no longer make love .
Người ta càng nhiều tuổi càng ham muốn tình dục ngay cả khi không còn làm tình được nữa .

Stefan Tran

Equalities_Bình Đẳng

There are three types of equality .
The equality for everybody before the law .
The equality between people who love each other .
And the equality that good people offer to the others .
Có ba thứ bình đẳng .
Bình đẳng cho mọi người trước pháp luật .
Bình đẳng giữa những kẻ yêu nhau .
Và bình đẳng những người tốt hiến tặng cho kẻ khác .

Khai Phi