Khai Phi's Website

Equalities_Bình Đẳng

There are three types of equality .
The equality for everybody before the law .
The equality between people who love each other .
And the equality that good people offer to the others .
Có ba thứ bình đẳng .
Bình đẳng cho mọi người trước pháp luật .
Bình đẳng giữa những kẻ yêu nhau .
Và bình đẳng những người tốt hiến tặng cho kẻ khác .

Khai Phi

Pleasure & Sadness_Khoái Lạc & Đau Buồn

Pleasure is a wonderful sensation people enjoy .
Pleasure flows away over people’s body and soul with nothing left in the end .
So people seek pleasure endlessly .
Sadness traumatizes people’s soul , and healing takes long .
Sadness leaves a scar in people’s soul that still hurts sometimes .
When sadness is extreme , it hurts people’s soul so much that they die as a result .
Khoái lạc là cảm giác tuyệt vời người ta hưởng thụ .
Khoái lạc trôi đi trên thân mình và tâm hồn người ta , cuối cùng chẳng để lại gì .
Bởi vậy người ta tìm khoái lạc không ngừng .
Đau buồn làm tâm hồn người ta bị thương và vết thương lâu lành .
Đau buồn để lại vết sẹo trong tâm hồn người ta thỉnh thoảng vẫn còn đau .
Khi đau buồn lên tới tột cùng , nó làm tâm hồn người ta bị thương đến nỗi kết quả người ta chết .

Khai Phi