Khai Phi's Website

The Last Hope_Hy Vọng Cuối Cùng

Suppose you are an organ donor .
When you are being gone , you can hope that your organs will save the life of a young person . So his/her children will not have to be orphans .
Giả sử bạn là một người hiến nội tạng .
Khi bạn vĩnh biệt cõi đời , bạn có thể hy vọng rằng nội tạng của bạn sẽ cứu sống một người trẻ tuổi . Như vậy con của người đó sẽ không bị mồ côi .

Khai Phi

Lies_Lời Nói Dối

You can tell a lie if your lie is helpful for someone and hurts no one . But don’t try to lie to yourself because you would make your problem bigger .
Bạn có thể nói dối nếu lời nói dối của bạn giúp ích cho một người nào đó và không va chạm ai . Nhưng đừng tìm cách nói dối với chính bạn vì bạn có thể làm cho vấn đề của bạn lớn hơn .

Khai Phi

1 3 4 5 6 7 14