Khai Phi's Website

Alone_Steinberg, Billy; Kelly, Tom_Cô Đơn

I hear the ticking of the clock.
Em nghe tiếng đồng hồ gõ.
I’m lying here, the room’s pitch dark
Em đang nằm đây, trong phòng tối đen
And the night goes by so very slow.
Và cứ thế đêm trôi rất chậm.
Oh I hope that it won’t end though
Ôi, em mong đừng hết đêm dầu
Alone.
Em cô đơn. (1)

Till now I always got by on my own.
Cho đến bây giờ, em đã luôn tìm cách sống một mình.
I never really cared until I met you
Em đã thật chẳng bao giờ cần đâu cho tới khi gặp được anh
And now it chills me to the bone.
Và bây giờ em lạnh thấu xương.
How do I get you alone ?
Làm sao em giữ được anh đây ?
You don’t know how long I have waited
Anh không biết em đã chờ đợi bao lâu đâu
And I was going to tell you tonight.
Và anh không biết em sắp nói với anh đêm nay đâu.
But the secret is still my own
Nhưng em vẫn giữ kín bí mật
And my love for you is still unknown
Và tình em chưa biết
Alone.
Có còn riêng cho anh không.

Till now I always got by on my own.
Cho đến bây giờ, em đã luôn tìm cách sống một mình
I never really cared until I met you
Em đã thật chẳng bao giờ cần đâu cho tới khi gặp anh
And now it chills me to the bone.
Và bây giờ em lạnh thấu xương.
How do I get you alone ?
Làm sao em giữ được anh đây ?
How do I get you alone ?
Làm sao em giữ được anh đây ?
Alone.
Giữ được anh đây.

Hồng Loan Hạnh Nguyên dịch sang văn xuôi tiếng Việt

(1) Mặc dầu cô đơn, em mong đêm đừng chấm dứt vì em muốn anh về nhà trong đêm, không muốn anh đến mai mới về.

Luật của Thơ Yết Hậu_Khai Phi Hạnh Nguyên

Yết là teo, hậu là cuối. Thơ Yết Hậu là Thơ Tứ Tuyệt câu cuối bị teo chỉ còn là một chữ.

Vần bằng là những chữ có dấu huyền, thí dụ huyền, nàng, chàng, bàn, bò, vân vân, hoặc không có dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, hay dấu nặng, thí dụ tôi, ta, anh, hoa, trâu, hiên, vân vân.
Vần trắc là những chữ có dấu sắc, đấu hỏi, dấu ngã, hoặc dấu nặng, thí dụ sắc, hỏi, ngã, nặng, vân vân .
Vần bằng viết tắt là B.
Vần trắc viết tắt là T.
O là vần bằng hay vần trắc cũng được.

Kiến trúc của Thơ Yết Hậu:
OTOBOTO
OBOTOBO
OBOTOBT
B
Giống như Thơ Tứ Tuyệt, chữ cuối cùng của câu thứ 3 của Thơ Yết Hậu luôn luôn phải là vần trắc (T).
Thí dụ:

Sống ở trần gian đánh chén nhè.
Thác về âm phủ xách kè kè
Diêm Vương thấy hỏi mang gì đấy ?
Be.

Tú Xương

Đánh chén nhè: nhậu say.
Be: một kiểu chai đựng rượu.

 

Luật Thơ Của Thất Ngôn Tứ Cú Đường Thi_Khai Phi Hạnh Nguyên

Thất Ngôn Tứ Cú Đường Thi nghĩa là thơ Đường bốn câu mỗi câu bảy chữ, còn gọi là Thơ Tứ Tuyệt (tứ là bốn tuyệt là hết nghĩa là bốn câu là hết).

Vần bằng là những chữ có dấu huyền, thí dụ huyền, nàng, chàng, bàn, bò, vân vân, hoặc không có dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, hay dấu nặng, thí dụ tôi, ta, anh, hoa, trâu, hiên, vân vân.
Vần trắc là những chữ có dấu sắc, đấu hỏi, dấu ngã, hoặc dấu nặng, thí dụ sắc, hỏi, ngã, nặng, vân vân .
Vần bằng viết tắt là B.
Vần trắc viết tắt là T.
O là vẫn bằng hay vẫn trắc cũng được.

Kiến trúc của Thơ Tứ Tuyệt:
OTOBOTO
OBOTOBO
OBOTOBT
OTOBOTO
Chữ cuối cùng (chữ thứ7) của câu thứ 3 trong bài Thơ Tứ Tuyệt luôn luôn phải là vần trắc (T).
Thí dụ:

Hơn Hẳn
Quite Better

Chớ trách rằng em đã lõa lồ .
Don’t blame me for wearing too little .
Chỉ là lên cưỡi chiếc mô tô
I am just riding a motor cycle
Khi chồng đi vắng vui giây lát ,
For fun when my husband is away .
Hơn hẳn chị em lén có bồ .
Am I quite better than gals who have secret affairs ?

KPHN

Nếu bài thơ mới có nhiều đoạn, mỗi đoạn 4 câu mỗi câu 7 chữ, thì chữ cuối cùng (chữ thứ 7) của câu thứ 3 của mỗi đoạn luôn luôn phải là vần trắc (T).
Thí dụ:

Đọc Thơ Tình Yêu

Thơ hay tôi thích đã từ lâu .
Khi xem hiểu được lúc ban đầu ,
Lòng chưa vương vấn tình nhung nhớ
Yêu nét thơ êm đượm chút sầu .

Tôi đọc khá nhiều thơ thế gian ,
Thơ tình đau khổ lúc ly tan ,
Thơ yêu mơ mộng đầy hoa bướm
Tưởng sẽ muôn thu chẳng úa tàn .

Thơ tình tuyệt vọng dấu trong tim .
Xa trông mòn mỏi dáng bên thềm ,
Gần câu chào hỏi tình lên tiếng ,
Yêu đó mà như chỉ mới quen .

Thơ gom những truyện ở ngoài đời ,
Tình người và cả chút tình tôi
Để thơ lên tiếng lòng nhân thế
Chẳng nói được ra nét tuyệt vời .

Tình yêu , ai biết được tình yêu ?
Đến đi như gió thoảng ban chiều ,
Tình cho người biết bao say đắm
Để cõi trần gian tốn mục nhiều .

KPHN

Luật Thơ Của Thất Ngôn Bát Cú Đường Thi_Khai Phi Hạnh Nguyên

Vần bằng là những chữ có dấu huyền, thí dụ huyền, nàng, chàng, bàn, bò, vân vân, hoặc không có dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, hay dấu nặng, thí dụ tôi, ta, anh, hoa, trâu, hiên, vân vân.
Vần trắc là những chữ có dấu sắc, đấu hỏi, dấu ngã, hoặc dấu nặng, thí dụ sắc, hỏi, ngã, nặng, vân vân .
Vần bằng viết tắt là B.
Vần trắc viết tắt là T.
O là vẫn bằng hay vẫn trắc cũng được.

Luật về vần bằng vần trắc: 
OTOBOTO
OBOTOBO
OBOTOBO
OTOBOTO
OTOBOTO
OBOTOBO
OBOTOBT
OTOBOTO
Thí dụ bài Thất Ngôn Bát Cú Đường Thi sau đây:

Tôn Phu Nhân Quy Thục

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng .
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông .
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc .
Về Hán trau chia mảnh má hồng .
Son phấn thà cam dầy gió bụi .
Đá vàng chị để thẹn nong sông .
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn (T)
Thà mất lòng anh được bụng chồng .

Tôn Thọ Tường

hoặc
OBOTOBO
OTOBOTO
OTOBOTO
OBOTOBO
OBOTOBO
OTOBOTO
OTOBOTT
OBOTOBO

Chú thích: chữ cuối cùng của câu 7 trong bài Thất Ngôn Bát Cú Đường Thi luôn luôn phải là vần trắc (T)

Luật về đối tự (chữ đối nhau) trong câu 3 với 4 và trong câu 5 với 6.
Thí dụ:
Lìa Ngô về Hán đối nhau, bịn rịn và trau chia đối nhau, chòm mây bạcmảnh má hồng đối nhau.
Son phấnđá vàng đối nhau, thà camchi để đối nhau, dầy gió bụithẹn non sông đối nhau.
Nói khác đi, câu 3 và 4 làm thành một cặp câu đối (cặp liễn), câu 5 và 6 làm thành một cặp câu đối (cặp liễn) khác.

Luật Về Vần Bằng Vần Trắc Của Thơ Việt Nam_Khai Phi Hạnh Nguyên

Vần bằng là những chữ có dấu huyền, thí dụ huyền, nàng, chàng, bàn, bò, vân vân, hoặc không có dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, hay dấu nặng, thí dụ tôi, ta, anh, hoa, trâu, hiên, vân vân.
Vần trắc là những chữ có dấu sắc, đấu hỏi, dấu ngã, hoặc dấu nặng, thí dụ sắc, hỏi, ngã, nặng, vân vân .
Vần bằng viết tắt là B.
Vần trắc viết tắt là T.
O là vẫn bằng hay vẫn trắc cũng được.
Có bốn loại câu thơ.
Câu thơ năm chữ : 1 2 3 4 5
Câu thơ sáu chữ : 1 2 3 4 5 6
Câu thơ bảy chữ : 1 2 3 4 5 6 7
Câu thơ tám chữ: 1 2 3 4 5 6 7 8

Luật về vần bằng vần trắc của câu thơ 5 chữ :
OBOTO hoặc
OTOBO

Câu đầu của bài thơ ngũ ngôn cổ điển không cần phải theo luật vần bằng vần trắc của câu thơ 5 chữ.
Thí dụ :
Mỹ (T) nhân (B) quyển (T) châu (B) liêm (B) .
Thâm tọa tần nga mi .
Đãn kiến lệ ngân thấp .
Bất tri tâm hận thùy .
Câu đầu 5 chữ có các vần TBTBB không đúng theo luật vần bằng vần trắc của câu thơ 5 chữ (xem ở trên)

Luật về vần bằng vần trắc của thơ ngũ ngôn cổ điển (thơ ngũ ngôn tứ tuyệt).
Bài thơ gồm 4 câu, mỗi câu 5 chữ, và có thể là 1 trong 4 kiến trúc:

OBOTO
OTOBO
OTOBT
OBOTO

OTOBO
OBOTO
OBOTT
OTOBO

OBOTO
OBOTO
OBOTT
OTOBO

OTOBO
OTOBO
OTOBT
OBOTO

Chữ cuối của câu thứ 3 của thơ ngũ ngôn cổ điển luôn luôn phải là vần trắc (T).

Luật về vần bằng vần trắc của thơ ngũ ngôn mới.
Mỗi câu gồm 5 chữ và có vần điệu. Những câu không đúng luật bằng trắc phải có âm điệu nghe ít nhất xuôi tai.
Thí dụ:

Màu Hoa Phượng

Hoa ơi , còn nhớ ngập trời ,
Lòng ta yêu mãi một người dưới hoa .

Ngày xưa hoa phượng nở
Cánh hồng vương mái nâu .
Em cười hoa thắm đỏ .
Em buồn hoa cũng sầu .

Ngày xưa phương trời nhớ ,
Những lần xa cách lâu ,
Thư hồng đôi tay mở
Cả ngàn lời yêu nhau .

Em ơi màu áo đỏ
Đã qua một nhịp cầu ,
Tình đôi ta muôn thuở
Chỉ còn là thương đau .

Em ơi trời giông tố ,
Lòng anh biết về đâu
Chiều nay hoa phượng nở
Cánh hồng rơi xuống mau .

Em ơi màu phượng nhớ
Là một áng thơ sầu
Viết cho tình đang dở
Những ngày ta có nhau …

KPHN

Luật về vần bằng vần trắc của thơ ngũ ngôn tự do.
Mỗi câu gồm 5 chữ, có vần điệu, chỗ nào không có vần điệu thì phải có âm điệu nghe ít nhất xuôi tai. Câu tuy không theo luật bằng trắc của thơ 5 chữ nhưng có âm điệu nghe ít nhất xuôi tai.

Luật về vần bằng vần trắc của câu thơ 6 chữ.
OBOTOB

Luật về vần bằng vần trắc của câu thơ 7 chữ.
OBOTOBO hoặc
OTOBOTO

Luật về vần bằng vần trắc của câu thơ 8 chữ.
OBOTOBOO

4 cước chú quan trọng:
1) Những chữ 1, 3, 5, 7 và 8 có thể là vẫn bằng hay trắc (O) cũng được .
(Điều nầy gọi là nhất, tam, ngũ, thất, bát bất luật = chữ 1,3,5,7 và 8 không cần theo luật).
2) Câu đầu của bài thơ lục bát hay của quyển truyện thơ lục bát không cần đúng luật bằng trắc:
Thí dụ :
Ngày (B) xưa (B) có (T) anh (B) Trương (B) Chi (B)
Người thì thật xấu hát thì thật hay .
Câu đầu 6 chữ có các vần BBTBBB không đúng theo luật vần bằng vần trắc của câu thơ 6 chữ (xem ở trên).
3) Trong bài thơ lục bát hay trong quyển truyện bằng thơ lục bát, khi câu thơ 6 chữ diễn tả hai ý cách nhau một dấu phẩy (phết) , thì câu này không cần đúng luật bằng trắc:
Thí dụ :
Đầu lòng hai ả tố nga .
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân .
Mai (B) cốt (T) cách (T) , tuyết (T) tinh (B) thần B) .
Mọi người một vẻ mười phân vẹn mười .
Câu thứ ba có 6 chữ có các vần BTTTBB không theo đúng luật vần bằng vần trắc của câu thơ 6 chữ (xem ở trên).
4) Câu đầu của bài thơ ngũ ngôn không cần phải theo luật vần bằng vần trắc của câu thơ 5 chữ.
Thí dụ :
Mỹ (T) nhân (B) quyển (T) châu (B) liêm (B) .
Thâm tọa tần nga mi .
Đãn kiến lệ ngân thấp .
Bất tri tâm hận thùy .
Câu đầu 5 chữ có các vần TBTBB không đúng theo luật vần bằng vần trắc của câu thơ 5 chữ (xem ở trên).

 

Luật Về Vần Điệu Của Thơ Việt Nam_Khai Phi Hạnh Nguyên

Chữ cùng màu trong mỗi đoạn thơ vần với nhau.

Đặc biệt trong thơ lục bát, một bài thơ có khi chỉ là hai câu thơ.
Thí dụ:

Đường Chiều Paris

Paris cô gái mỹ miều ,
Khách du xao xuyến đường chiều Paris .

KPHN

Thí dụ về thơ thất ngôn bát cú:

Tôn Phu Nhân Quy Thục

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng .
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông .
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc .
Về Hán trau chia mảnh má hồng .
Son phấn thà cam dầy gió bụi .
Đá vàng chi để thẹn nong sông .
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn
Thà mất lòng anh được bụng chồng .

Tôn Thọ Tường

Thí dụ về thơ tứ tuyệt:

Khứ niên kim nhật thử môn trung .
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng .
Nhận diện bất tri hà xứ khứ .
Đào hoa y cựu tiếu đông phong .

Thôi Hậu

KPHN dịch ra văn xuôi :

Cũng ngày hôm nay năm trước, tại giữa cửa ,
Mặt người và hoa đào phản chiếu ánh hồng lên nhau .
Mặt người chẳng biết đi xứ nào .
Hoa đào vẫn như cũ cười gió đông .

KPHN dịch :

Năm xưa cũng giữa cửa này ,
Hoa đào tương ánh mặt người hồng nhau .
Mặt người nay đã về đâu ?
Hoa đào còn đứng cười đầu gió Đông .

Thí dụ về thơ ngũ ngôn:

Mỹ nhân quyển châu liêm ,
Thâm tọa tần nga mi .
Đãn kiến lệ ngân thấp .
Bất tri tâm hận thùy .

KPHN dịch ra văn xuôi :

Người đẹp vén bức rèm có những hạt châu ,
Ngồi im lặng lông mày cau lại .
Ta thấy rõ ràng nước mắt ướt long lanh
Chẳng biết lòng giận ai .

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái dịch:

Mỹ nhân vén bức rèm châu ,
Lặng ngồi buồn bã nhẹ cau nét ngài .
Rành rành ngấn lệ vừa phai .
Chẳng hay lòng đã vì ai giận hờn ?

Thí dụ về thơ lục bát:

Trong như tiếng hạc bay qua .
Đục như nước suối mới sa nửa vời .
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài .
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa .

Trích Kim Vân Kiều Truyện – Nguyễn Du

Thí dụ về thơ song thất lục bát:

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi ,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên .
Xanh kia thăm thẳm từng trên ,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ?

Trích Chinh Phụ Ngâm – Đoàn Thị Điểm

KPHN dịch ra văn xuôi :

Vào thời kỳ chiến tranh ,
Phụ nữ bị nhiều nỗi khổ đau .
Hỡi Trời ở trên mây xanh cao kia !
Vì ai mà cảnh này xảy ra ?

Thí dụ về thơ mới:

Đọc Thơ Tình Yêu

Thơ hay tôi thích đã từ lâu .
Khi xem hiểu được lúc ban đầu ,
Lòng chưa vương vấn tình nhung nhớ
Yêu nét thơ êm đượm chút sầu .

Tôi đọc khá nhiều thơ thế gian ,
Thơ tình đau khổ lúc ly tan ,
Thơ yêu mơ mộng đầy hoa bướm
Tưởng sẽ muôn thu chẳng úa tàn .

Thơ tình tuyệt vọng dấu trong tim .
Xa trông mòn mỏi dáng bên thềm ,
Gần câu chào hỏi tình lên tiếng ,
Yêu đó mà như chỉ mới quen .

Thơ gom những truyện ở ngoài đời ,
Tình người và cả chút tình tôi
Để thơ lên tiếng lòng nhân thế
Chẳng nói được ra nét tuyệt vời .

Tình yêu , ai biết được tình yêu ?
Đến đi như gió thoảng ban chiều ,
Tình cho người biết bao say đắm
Để cõi trần gian tốn mục nhiều .

KPHN

Thí dụ về thơ tự do:

Yêu

Yêu là gì nhỉ ? Là sự rung động …
Của con tim non nớt dại khờ ,
Của kẻ mới tập tễnh bước vào đời ,
Của gã tập uống rượu nhớ , thương , đau
Mới nhấp môi đã chết đứng say mèm
Trong khi nàng vẫn bướm lượn nhởn nhơ
Như tiên nữ dáng huyền đầy quyến rũ
Đang bay tới chân trời nàng ước
Gặp hoàng tử trẻ , khoẻ , đẹp , khôn , giàu …

Nhưng mộng là giả và cuộc đời mới thực .
Em cứ ngây thơ bận sống trong
Để anh sống trong nỗi niềm tuyệt vọng
Vì kiếp nghèo , xấu , dở … lại ngu ngơ

Vu Hung

Chính Vận & Thông Vận_Phần Thêm Vào Của Lạc Thủy Đỗ Quý Bái

Vận là vần điệu, chính vận là vần điệu chính thống, nghĩa là hai chữ có vần điệu tuyệt đối giống nhau. Thí dụ: tòng, Đông, hồng, sông, chồng vần tuyệt đối với nhau như dưới đây:

Tôn Phu Nhân Quy Thục

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng .
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông .
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc .
Về Hán trau chia mảnh má hồng .
Son phấn thà cam dầy gió bụi .
Đá vàng chi để thẹn nong sông .
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn
Thà mất lòng anh được bụng chồng .

Tôn Thọ Tường

Thí dụ: châu  cau; ngài, phai  ai vần tuyệt đối với nhau như dưới đây:

Mỹ nhân vén bức rèm châu ,
Lặng ngồi buồn bã nhẹ cau nét ngài .
Rành rành ngấn lệ vừa phai.
Chẳng hay lòng đã vì ai giận hờn ?

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái dịch từ thơ chữ Hán

Thông vận là vần điệu không tuyệt đối giống nhau. Thí dụ trung vần với hồng như dưới đây:

Khứ niên kim nhật thử môn trung .
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng .
Nhận diện bất tri hà xứ khứ .
Đào hoa y cựu tiếu đông phong .

Thôi Hộ

Các Loại Thơ & Thể Thơ Việt Nam_Khai Phi Hạnh Nguyên

Có ba loại thơ, trong mỗi loại có nhiều thể thơ.
Loại thơ cổ điển.
Loại thơ mới.
Loại thơ tự do.
Loại thơ cổ điển gồm có năm thể thơ.
1. Thể thơ thất ngôn bát cú (bài thơ gồm tám câu mỗi câu bảy chữ).
2. Thể thơ tứ tuyệt (bài thơ gồm bốn câu mỗi câu bảy chữ).
3, Thể thơ ngũ ngôn (bài thơ gồm bốn câu mỗi câu năm chữ).
4. Thể thơ lục bát (một bài thơ, hoặc một quyển truyện bằng thơ, bắt đầu bằng một câu sáu chữ tiếp theo là một câu tám chữ và cứ thế tiếp tục).
Đặc biệt trong thơ lục bát, một bài thơ có khi chỉ là hai câu thơ.
Thí dụ:

Đường Chiều Paris

Paris cô gái mỹ miều ,
Khách du xao xuyến đường chiều Paris .

KPHN

5. Thể thơ song thất lục bát (một bài thơ, hoặc một quyển truyện bằng thơ, bắt đầu bằng hai câu mỗi câu bảy chữ tiếp theo là một câu sáu chữ rồi một câu tám chữ và cứ thế tiếp tục).
Loại thơ mới.
Bài thơ mới
1. Gồm toàn những câu thơ năm chữ (mỗi câu là một câu của thơ ngũ ngôn).
2. Gồm toàn những câu thơ bảy chữ (mỗi câu là một câu của thơ thất ngôn bát cú).
3. Gồm toàn những câu thơ tám chữ (mỗi câu là câu tám chữ của thơ lục bát).
4. Gồm cả những câu năm chữ (giống như câu thơ ngũ ngôn), bảy chữ (giống như câu thơ thất ngôn), sáu chữ (giống như câu sáu chữ trong thơ lục bát) và tám chữ (giống như câu tám chữ trong thơ lục bát).
Như vậy thơ mới dùng những câu thơ của thơ cổ điển.
Loại thơ tự do
Không theo luật của loại thơ cổ điển và loại thơ mới.
Người làm thơ tự do viết theo ý mình, nhưng phải có vần điệu vì thơ không có vần điệu không gọi là thơ.

 

Thí dụ về thơ thất ngôn bát cú:

Tôn Phu Nhân Quy Thục

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng .
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông .
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc .
Về Hán trau chia mảnh má hồng .
Son phấn thà cam dầy gió bụi .
Đá vàng chi để thẹn nong sông .
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn
Thà mất lòng anh được bụng chồng .

Tôn Thọ Tường

Thí dụ về thơ tứ tuyệt:

Khứ niên kim nhật thử môn trung .
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng .
Nhận diện bất tri hà xứ khứ .
Đào hoa y cựu tiếu đông phong .

Thôi Hộ

KPHN dịch ra văn xuôi :

Cũng ngày hôm nay năm trước, tại giữa cửa ,
Mặt người và hoa đào phản chiếu ánh hồng lên nhau .
Mặt người chẳng biết đi xứ nào .
Hoa đào vẫn như cũ cười gió đông .

KPHN dịch :

Năm nao cũng giữa cửa này ,
Hoa đào tương ánh mặt người hồng nhau .
Mặt người nay đã về đâu ?
Hoa đào còn đứng cười đầu gió Đông .

Thí dụ về thơ ngũ ngôn:

Mỹ nhân quyển châu liêm ,
Thâm tọa tần nga mi .
Đãn kiến lệ ngân thấp .
Bất tri tâm hận thùy .

KPHN dịch ra văn xuôi :

Người đẹp vén bức rèm có những hạt châu ,
Ngồi im lặng lông mày cau lại .
Ta thấy rõ ràng nước mắt ướt long lanh 
Chẳng biết lòng giận ai .

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái dịch:

Mỹ nhân vén bức rèm châu ,
Lặng ngồi buồn bã nhẹ cau nét ngài .
Rành rành ngấn lệ vừa phai .
Chẳng hay lòng đã vì ai giận hờn ?

Thí dụ về thơ lục bát:

Trong như tiếng hạc bay qua .
Đục như nước suối mới sa nửa vời .
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài .
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa .

Trích Kim Vân Kiều Truyện – Nguyễn Du

Thí dụ về thơ song thất lục bát:

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi ,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên .
Xanh kia thăm thẳm từng trên ,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ?

Trích Chinh Phụ Ngâm – Đoàn Thị Điểm

KPHN dịch ra văn xuôi :

Vào thời kỳ chiến tranh ,
Phụ nữ bị nhiều nỗi khổ đau .
Hỡi Trời ở trên mây xanh cao kia !
Vì ai mà cảnh này xảy ra ?

Thí dụ về thơ mới:

Đọc Thơ Tình Yêu

Thơ hay tôi thích đã từ lâu .
Khi xem hiểu được lúc ban đầu ,
Lòng chưa vương vấn tình nhung nhớ
Yêu nét thơ êm đượm chút sầu .

Tôi đọc khá nhiều thơ thế gian ,
Thơ tình đau khổ lúc ly tan ,
Thơ yêu mơ mộng đầy hoa bướm
Tưởng sẽ muôn thu chẳng úa tàn .

Thơ tình tuyệt vọng dấu trong tim .
Xa trông mòn mỏi dáng bên thềm ,
Gần câu chào hỏi tình lên tiếng ,
Yêu đó mà như chỉ mới quen .

Thơ gom những truyện ở ngoài đời ,
Tình người và cả chút tình tôi
Để thơ lên tiếng lòng nhân thế
Chẳng nói được ra nét tuyệt vời .

Tình yêu , ai biết được tình yêu ?
Đến đi như gió thoảng ban chiều ,
Tình cho người biết bao say đắm
Để cõi trần gian tốn mục nhiều .

KPHN

Thí dụ về thơ tự do:

Yêu

Yêu là gì nhỉ ? Là sự rung động …
Của con tim non nớt dại khờ ,
Của kẻ mới tập tễnh bước vào đời ,
Của gã tập uống rượu nhớ , thương , đau
Mới nhấp môi đã chết đứng say mèm
Trong khi nàng vẫn bướm lượn nhởn nhơ

Như tiên nữ dáng huyền đầy quyến rũ
Đang bay tới chân trời nàng ước mơ
Gặp hoàng tử trẻ , khoẻ , đẹp , khôn , giàu …

Nhưng mộng là giả và cuộc đời mới thực .
Em cứ ngây thơ bận sống trong mơ
Để anh sống trong nỗi niềm tuyệt vọng
Vì kiếp nghèo , xấu , dở … lại ngu ngơ …

Vu Hung

L’Amour Ne Meurt Jamais_Tình Yêu Không Bao Giờ Chết_Love Never Dies

L’amour ne meurt jamais.
(La Paloma Adieu)
Pierre Delanoe’
Love never dies.
(La Paloma Adieu)
Pierre Delanoe’
Tình yêu không bao giờ chết.
(La Paloma Adieu)
Pierre Delanoe’
Translations by Khai Phi

You’re here, there’s nothing I fear
Anh đang ở đây , em không sợ gì
And I know that my heart will go on.
Và em biết rằng tim em sẽ còn tiếp tục yêu anh .
We’ll stay forever this way.
Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này .
You are safe in my heart
Anh đang bình yên trong tim em
And my heart will go on and on.
Và tim em sẽ tiếp tục yêu anh mãi mãi .
(My Heart Will Go On – Mãi Mãi Trong Tim Em)
James Horner & Will Jennings
Translation by Khai Phi

Thơ không có gì hơn đem so sánh
Ngoài tình yêu đẹp mãi dưới trăng sao.
(Thơ)
Khai Phi Hạnh Nguyên

Trong muôn thu đàn vang
Tình ai đó thương chàng,
Ảnh hình người yêu quý
Tim nàng mãi còn mang.

Đàn tuy buông tiếng sầu,
Tơ dậy nỗi lòng đau,
Nhưng tình nàng bất diệt
Còn vọng mãi về sau.

(Tiếng Đàn Giai Nhân)
Khai Phi Hạnh Nguyên

Trà Nữ_Tea Girl

The tea may be nice.
But I am old enough to find out that a woman’s breasts are just to feed babies.

Người đẹp rót mời một chén trà
Nhưng sao lại để nhũ hoa ra .
Ta già ta mới hay chân lý
Chỉ cho con bú , vú đàn bà .  (*)

Khai Phi

(*) Vú đàn bà chỉ cho con bú
Chủ tự (vú đàn bà) bị đảo ngược thành
Chỉ cho con bú , vú đàn bà .

Ảnh do Nguyễn Thị Tím sưu tầm
Picture documented by Nguyễn Thị Tím