Khai Phi's Website

Earning Money In The U.S._Kiếm Tiền Tại Mỹ

Unemployed 65-year old people, and unemployed single parents, who have no bank account and no other money can apply for Social Welfare Program (SWP) at the Social Security Services nearest to their home. SWP provides housing, food, and Medicaid, etc for free. Medicaid covers all health care, but it pays only for part of dental care. When these single parents no longer have a child under 18 years of age, they stop being eligible for SWP. Disabled and low income people can go to the Social Security Services to ask for help.

An amount of money is being taken away by the Social Security Services from your salary on each paycheck. If you are running your own business, an amount of money is also being extracted from your income periodically by the Social Security Services. Therefore in both cases, you can apply for Unemployment Payment at the Social Security Services, and if you work at least for 40 quarters (1 quarter = 1/4 year = 3 months), you are entitled to Social Security Benefit (SSB) when you retire. In addition to SSB, you get Pension Payment when you retire from many government agencies or some private companies. Your employer usually gives you 1% of your gross salary on each paycheck. And this money is put into a Savings Program for retirement. You can invest usually up to 15% of your gross salary on each paycheck to this program. And in this case, your employer gives you 5% of your gross salary on each paycheck. This 5% is put into the program. You can withdraw money from your Savings Program only when you retire.

Người già 65 tuổi thất nghiệp, cha hoặc mẹ độc thân thất nghiệp có con dưới 18 tuổi, nếu không có tiền trong ngân hàng và không có tiền nào khác có thể xin Welfare tại Sở An Ninh Xã Hội (Social Security Services) gần nhà họ nhất. Chương Trình Welfare Xã Hội (Social Welfare Program, SWP) cung cấp miễn phí nhà ở, thực phẩm, và Medicaid, vân vân. Medicaid trả tiền tất cả tốn phí về sức khỏe, nhưng chỉ trả một phần tốn phí về răng. Khi những cha hoặc mẹ độc thân này không còn có con dưới 18 tuổi, họ bị cắt mất SWP. Người bị tàn tật hoặc có thu nhập thấp có thể đến Sở An Ninh Xã Hội xin giúp đỡ.

Sở An Ninh Xã Hội lấy đi một số tiền lương của bạn trên mỗi phiếu lĩnh lương. Nếu bạn làm chủ một cơ nghiệp kinh doanh, Sở An Ninh Xã Hội cũng lấy đi một số tiền thu nhập của bạn vào mỗi định kỳ (mỗi tháng chẳng hạn). Vì vậy trong cả hai trường hợp, bạn có thể đến Sở An Ninh Xã Hội làm đơn hưởng Tiền Thất Nghiệp (Unemployment Payment) và nếu bạn làm việc ít nhất 40 tam cá nguyệt (tam cá nguyệt = 3 tháng), bạn được hưởng tiền Phúc Lợi An Ninh Xã Hội (Social Security Benefit, SSB) khi bạn về hưu. Thêm vào SSB, khi về hưu, bạn có thể được trả Tiền Hưu Trí (Pension Payment) bởi cơ quan chính phủ hoặc hãng tư bạn đã làm việc. Chủ bạn thường cho bạn 1% lương chưa trừ bì của bạn vào mỗi phiếu lĩnh lương. Và số tiền này được bỏ vào Chương Trình Để Dành Tiền (Chương Trình Tiết Kiệm) cho tuổi về hưu (Savings Program for retirement). Bạn có thể đầu tư tới 15% tiền lương chưa trừ bì của bạn trên mỗi phiếu lĩnh lương vào chương trình này. Và trong trường hợp này, chủ của bạn thường cho bạn 5% tiền lương chưa trừ bì của bạn vào mỗi phiếu lĩnh lương. Số tiền 5% này được bỏ vào chương trình. Bạn chỉ có thể rút tiền tiết kiệm khi bạn về hưu.

 

Khai Phi

Beauty And Love_Sắc Đẹp Và Tình Yêu

Most men including the most powerful and wealthiest ones prefer beauty to love of young pretty women.
Therefore, most young pretty women prefer money to anything else of men.

Đa số đàn ông kể cả những kẻ quyền lực và giàu sang nhất thích sắc đẹp hơn tình yêu của đàn bà trẻ đẹp.
Vì vậy, đa số đàn bà trẻ đẹp thích tiền hơn những gì khác của đàn ông.

Khai Phi

Like Dracula Sucks Blood_Như Quỷ Nhập Tràng Hút Máu

In the TV show Family Feud hosted by Steve Harvey, they asked one hundred Americans, “Who suck your money most like dracula sucks blood?”. The answer was as follows:
1. IRS (Internal Revenue Service)
2. Children
3. Spouses
4. Mortgage (home loan)

Trong chương trình giải trí TV Family Feud (Gia Đình Đấu Trí) do Steve Harvey điều khiển, người ta đã hỏi một trăm người Mỹ, “Ai hút tiền của bạn nhiều nhất như quỷ nhập tràng hút máu?”. Câu trả lời đã là:
1. Sở thuế Mỹ_IRS (Internal Revenue Service)
2. Con cái
3. Vợ hoặc chồng
4. Ngân hàng cho vay tiền mua nhà_mortgage (home loan)

Documented by Khai Phi Hanh Nguyen_Khai Phi Hạnh Nguyên sưu tầm

American Health Care_Y Tế Mỹ

You are working in the U.S. and you are buying health insurance for yourself and your family.
Let’s call x the amount of money that you pay to this private health insurance company.
In reality this company charges you much more than x. Let’s call this charge X.
Your employer pays to your private health insurance company X-x dollars.
Low income people can apply for Obamacare at the Social Security Services nearest to their home.

An amount of money is being taken away by the Social Security Services from your salary on each paycheck.
So if you work at least for 40 quarters (1 quarter = 1/4 year = 3 months), you are entitled to Medicare Part A.
And when you are 65-year old, you can go to the Social Security Services nearest to your home and apply for your Medical Part A card for free.
Medical Part A pays for your hospitalization bills.

When you retire, you have to apply for your Medical Part B at the Social Security Services nearest to your home in time. Then you have a Medicare Part A and B card. If you apply for Medicare Part B late, you get a penalty. You have to pay on each paycheck for your Medicare Part B that covers 80% of your bills for emergency health care, doctor visits, tests, drugs, vaccinations, etc.
So you have to buy Private Health Insurance Plan C that pays for the remaining 20% of you health care cost. If you want, you can buy Medicare Part D also called Medicare prescription drug benefit that covers more (or everything) for your drugs cost. If you apply for Medicare Part D late, you get a penalty.
Low income people can apply for Obamacare.

Unemployed 65-year old people, and unemployed single parents, who have no bank account and no other money can apply for free Medicaid at the Social Security Services nearest to their home. Medicaid covers all their health care, it pays only for part of their dental care. When these single parents no longer have a child under 18 years of age, they stop being eligible for Medicaid.

Bạn đang làm việc tại Mỹ và đang mua bảo hiểm sức khỏe cho bạn và gia đình.
Gọi x là số tiền bạn trả cho công ty bảo hiểm sức khỏe tư này.
Thật ra công ty tính tiền bạn nhiều hơn x. Gọi số tiền họ tính là X.
Số tiền chủ bạn trả cho công ty là X-x đô la.
Những người có thu nhập thấp có thể mua bảo hiểm sức khỏe Obamacare tại Sở An Ninh Xã Hội gần nhà họ nhất.

Sở An Ninh Xã Hội đang lấy ra khỏi lương của bạn một số tiền trên mỗi phiếu trả lương.
Do đó nếu bạn làm việc ít nhất 40 tam cá nguyệt (tam cá nguyệt = 3 tháng), bạn được hưởng Medicare Part A và khi bạn 65 tuổi, bạn có thể đến Sở An Ninh Xã Hội gần nhà bạn nhất mà làm đơn xin thẻ Medicare Part A miễn phí.
Thẻ Medicare Part A trả các phí tổn nằm bệnh viện của bạn.

Khi bạn về hưu, bạn phải làm đơn xin Medicare Part B tại Sở An Ninh Xã Hội gần nhà bạn nhất kịp thời để bạn có thẻ Medicare Part A và B. Nếu bạn làm đơn xin Medicare Part B chậm trễ, bạn bị phạt. Mỗi tháng bạn phải đóng tiền mua Medicare Part B. Số tiền đóng bị trừ đi trên thẻ lương tháng của bạn. Medicare Part B chỉ trả 80% số tiền bạn điều trị cấp cứu, tiền khám bác sĩ, tiền thử nghiệm, tiền mua thuốc, tiền tiêm chủng ngừa bệnh, vân vân.
Như vậy bạn phải mua Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Tư C để bảo hiểm này trả số tiền 20% còn lại tốn cho sức khỏe của bạn.
Nếu bạn muốn, bạn có thể mua Medicare Part D còn gọi là Medicare prescription drug benefit. Tùy theo bạn mua loại Medicare Part D, bạn được mua thuốc rẻ hơn hoặc bạn không phải trả tiền mua thuốc. Nếu bạn làm đơn xin Medicare Part D chậm trễ, bạn bị phạt.
Những người có thu nhập thấp có thể mua bảo hiểm sức khỏe Obamacare tại Sở An Ninh Xã Hội gần nhà họ nhất.

Những người 65 tuổi thất nghiệp, những cha hoặc mẹ độc thân thất nghiệp có con, nếu không có tiền trong ngân hàng và không có tiền nào khác, có thể làm đơn xin Medicaid miễn phí tại Sở An Ninh Xã Hội gần nhà họ nhất. Medicaid trả tiền cho tất cả tốn phí về sức khỏe, nhưng chỉ trả một phần cho tốn phí về răng. Khi những cha hoặc mẹ độc thân này không còn con dưới 18 tuổi, Medicaid bị cắt mất.

Sở An Ninh Xã Hội = Social Security Services                                                                                                                Công ty bảo hiểm sức khỏe tư = Private health insurance company
Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Tư C = Private Health Insurance Plan C

 

Khai Phi