Khai Phi's Website

The Loss of Sixteen Tonnes of Gold in the Treasury of the Republic of Vietnam_Vấn Đề Mất Mười Sáu Tấn Vàng trong Ngân Khố Việt Nam Cộng Hòa

Late President Tran Van Huong of the Republic of Vietnam announced that sixteen tonnes of gold in the Treasury of the Republic of Vietnam were lost.
1. If Late President Tran Van Huong signed the document regarding the transfer of sixteen tonnes of gold from Late President Nguyen Van Thieu, Late President Tran Van Huong would be responsible for the gold loss.
2. If Late President Nguyen Van Thieu did not transfer the sixteen tonnes of gold to Late President Tran Van Huong, Late President Nguyen Van Thieu would be responsible for the gold loss.

Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa là Trần Văn Hương đã thông báo rằng mười sáu tấn vàng trong Ngân Khố đã bị mất.
1. Nếu Cố Tổng Thống Trần Văn Hương đã ký nhận mười sáu tấn vàng do Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bàn giao, thì Cố Tổng Thống Trần Văn Hương phải chịu trách nhiệm về vấn đề mất mười sáu tấn vàng.
2. Nếu Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã không bàn giao mười sáu tấn vàng cho Cố Tổng Thống Trần Văn Hương, thì Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phải chịu trách nhiệm về vấn đề mất mười sáu tấn vàng.

Khai Phi

Seven Things Not To Do In Vietnam_Bảy Điều Đừng Làm Ở Việt Nam

1. Don’t Stop While Crossing The Street.  While crossing the street = trong khi băng qua đường phố. 

A lot of people cross the street, they don’t falter, they set a course and they walk it, and that’s because the way that traffic works in Vietnam. It’s the motorbikes and the cars responsibility to accommodate you into their flow, so you will notice that you can cross anywhere in the street and the motorbikes will be a kind of flow around you like a school of fishes that are anticipating you crossing on the line that you are on, and they plan accordingly, so don’t stop at random points.

Nhiều người băng qua đường phố, họ tự tin, ho vạch ra một con đường đi và họ bước theo đó, bởi vì giao thông ở Việt Nam là như vậy. Xe mô tô và xe hơi khi di chuyển có trách nhiệm thích hợp với bạn. Bởi vậy bạn sẽ để ý rằng bạn có thể băng qua bất cứ nơi nào trên đường phố và xe mô to sẽ là một loại dòng đi động quanh bạn như một bầy cá trông đợi bán tiếp tục băng qua đường phố, xe mô tô sẽ tính di chuyển một cách thích họp theo bạn. Vậy đừng dừng lại tại bất cứ một điểm nào.

2. Don’t Use Taxis.  Use Grabs.  Grab = xe ôm
3. Don’t Be Afraid To Haggle.  Haggle = mặc cả (trả giá)
4. Don’t Skip Street Food.  Skip = bỏ qua
5. Don’t Confuse Currency.  $2 = 50,000 dong (đồng)

6. Don’t Book Online.  Book online = mua trên internet
7. Don’t Be Afraid Of Talking To Locals.  Locals = người địa phương