Khai Phi's Website

Thương Nhiều

  

Ảnh Nàng Thơ & thi sĩ Hésiode

Ai ơi, người có khi nào:
Thương nhiều, hồn bỗng tình trào ra thơ ?

Khai Phi

Gửi
Bái (Lạc Thủy Đỗ Quý Bái)
Buồn (Dư Thị Diễm Buồn)
Hạnh (Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)
Lang (Pham Phan Lang)
Loan (Hồng Loan)
Long (Hoàng Long)
Nguyệt (Cao Minh Nguyệt)
Tuyết (Linda Võ Thị Tuyết)

Going By of Time_Thời Gian Trôi

A century is truly very long.
But almost a century may have gone by without people’s awareness.
And the past may have been happy and or sad.
Một thế kỷ thật rất dài.
Nhưng gần một thế kỷ có thể trôi qua mà người ta không hay.
Và quá khứ có thể vui và hoặc buồn.

Khai Phi