Khai Phi's Website

People and Life_Người Ta và Cuộc Đời

Bad people tell lies.
Bad people lie in what they write.
Bad people do bad things.
Science doesn’t not lie. Science makes life better and beautiful.
Good people make life better and beautiful.

Người xấu nói dối.
Người xấu nói dối trong những gì họ viết.
Người xấu làm những gì xấu.
Khoa Học không nói dối. Khoa Học làm cho đời sống tốt hơn và đẹp đẽ.
Người tốt làm cho đời sống tốt hơn và đẹp đẽ.

Khai Phi