Khai Phi's Website

9 Safest Places to Retire Abroad for Less Than $2000 a Month_9 Nơi An Toàn Nhất để Về Hưu Sống ở Nước Ngoài Mỗi Tháng dưới $2000

Copy this link into a Search box and press Enter:
Chép link này vào hộp Search và nhấn Enter:

https://www.yahoo.com/finance/news/9-safest-places-retire-abroad-150013690.html

9. Ireland
2022 average monthly cost of living: $1,974
Giá sinh hoạt trung bình mỗi tháng năm 2022: $1,974
8. Canada
2022 average monthly cost of living: $1,832
7. New Zealand
2022 average monthly cost of living: $1,669
6. Denmark
2022 average monthly cost of living: $1,665
5. Austria
2022 average monthly cost of living: $1,467
4. Japan
2022 average monthly cost of living: $1,171
3. Slovenia
2022 average monthly cost of living: $1,059
2. Czech Republic
2022 average monthly cost of living: $1,007
1. Portugal
2022 average monthly cost of living: $977

Methodology: To find the safest places to retire abroad for $2,000 per month, GOBankingRates first used Institute for Economics and Peace data to find (1) the safest countries in the world. GOBankingRates then used LivingCost.org to find the (2) average monthly cost of living for each selected country. All data was collected on and up to date as of October 6, 2022.
Phuơng Pháp: Chép Institute for Economics and Peace data vào hộp Search và nhấn Enter để tìm (1) những nước an toàn nhất trên thế giới. Chép LivingCost.org vào hộp Search và nhấn Enter để tìm (2) giá sinh hoạt trung bình hàng tháng của mỗi một nước muốn biết. Tất cả dữ kiện (data) đã được sưu tầm và cập nhật ngày 6 tháng 10 năm 2022.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Copy this link into a Search box and press Enter:
Chép link này vào hộp Search và nhấn Enter:

https://www.worldatlas.com/articles/safest-countries-in-the-world.html

 

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi

Jane Fonda: A Really Special Actress_Jane Fonda: Một Nữ Diễn Viên Thật Đặc Biệt 

“I’d rather lose a job than sleep with a guy to get it”
“Tôi thà mất một việc làm hơn là ngủ với một gã để được việc làm đó”

Jane Fonda

Jane Fonda and Lily Tomlin

At 85 and 83 Jane Fonda and Lily Tomlin have been pals for 45 years. They genuinely admire each other’s talents. They share a sense of humor. They’re proud of getting older.
Ở tuổi 85 và 83, Jane Fonda và Lily Tomlin đã là bạn thân trong 45 năm. Họ thật sự ngưỡng mộ tài nhau. Họ chia sẻ một cảm giác hài hước. Ho hãnh diện trở về già.

Actress Jane Fonda poses for a portrait in 1984 in Los Angeles, California.

Jane Fonda

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm và dịch sang tiếng Việt