Khai Phi's Website

The Sobbing Husband_Người Chồng Khóc Lóc

Sandy B. (71-year old) and my wife (77-year old) are friends. They both worked at U.S. FDA (Food and Drug Administration). Sandy’s husband underwent a perfect liver transplant. He has survived the surgery since 2016. The liver that he was transplanted had been donated by a dead 20-year old girl_Sandy B. (71 tuổi) và vợ tôi (77 tuổi) là bạn. Hai người đều làm việc tai U.S. FDA (U.S. Food and Drug Administration – Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Thuốc của Mỹ). Chồng Sandy bị giải phẫu thay gan. Cuộc giải phẫu thành công hoàn toàn và bệnh nhân sống còn từ năm 2016. Lá gan là của một cô gái hiến tặng trước khi chết năm 20 tuổi.

Sandy told my wife her husband often sobbed. Sandy asked him why, he said he had killed the 20-year old girl. Sandy told him he was crazy_Sandy bảo vợ tôi rằng chồng Sandy hay khóc nức nở. Sandy hỏi tại sao, người chống trả lời rằng anh ta đã giết chết cô gái 20 tuổi. Sandy bảo chồng rằng anh ta điên khùng.

I don’t think Sandy’s husband was crazy because if I had been him, I would have cried. Tôi không nghĩ rằng chồng Sandy điên khùng bởi vì nếu tôi là anh ta, tôi cũng khóc.

Khai Phi

Kêu Gọi Vùng Lên

Vùng lên ôi khó biết là bao !!!
Tổ quốc Cộng Quân chiếm đã lâu …  (1)
Trong nước vùng lên chỉ … bị nhốt !!!
Ngoại quốc … “vùng lên” … “chỗ đó” sao ???

Khai Phi
(Sau khi đọc bài thơ Trả Lời Bài Thơ Vùng Lên của Đồ Cóc)  .
(1)  : Việt Cộng chiếm nửa Việt Nam năm 1954 , chiếm hết Việt Nam năm 1975 .