Khai Phi's Website

Real Heroes_Anh Hùng Thật Sự

There are many kinds of real heroes._Có nhiều loại anh hùng thật sự.
1. Heroes who defeat invaders and send them home to liberate their people and country._Anh hùng đánh bại kẻ ngoại xâm và đuổi chúng về nước để giải phóng dân tộc và quốc gia.
2. Blood donors, organ donors, doctors and nurses are the second kind of real heroes. People are not aware of this second kind of real heroes until they are seriously ill._Những người hiến máu, hiến nội tạng, bác sĩ và y tá là anh hùng thật sự loại thứ hai. Người ta không để ý đến loại thứ hai anh hùng thật sự này cho đến khi bị bệnh nặng.

Khai Phi

Sushi_壽司,寿司_(Shòusī)_Phu thê

Sushi is a Japanese food that has two parts. The upper part called su consists of raw fish or raw meat. Su means husband. The lower part called shi consists of rice. Shi means wife.
Sushi is called shòusī in Chinese (壽司_traditional Chinese; 寿司_simplified Chinese).
In Vietnamese, sushi is called phu (foo)_husband thê (tweh)_wife.
If you can eat raw fish and meat, you would love sushi.

Sushi là một món ăn Nhật Bản gồm hai phần. Phần trên gọi là su gồm cả sống hoặc thịt sống. Su nghĩa là chồng. Phần dưới gọi là shi gồm cơm. Shi nghĩa là vợ.
Sushi tiếng Trung Quốc gọi là shòusī (壽司_tiếng Trung Quốc cổ điển; 寿司_tiếng Trung Quốc đơn giản)
Tiếng Việt Nam sushi gọi là phu (chồng) thê (vợ).
Nếu bạn ăn được cá sống và thịt sống, bạn có thể thích sushi.

Khai Phi

Such Is Life_Đời Là Thế

People get help from love, good people, and science and technology.
And they do their best, trying to make no mistake.
Such is life.
Người ta được giúp đỡ từ tình thương, những người tốt, và khoa học kỹ thuật.
Và người ta làm hết sức, tránh phạm lỗi.
Đời là thế.

Khai Phi

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Gémir, pleurer, prier, est également lâche.
Groaning, crying, praying is equally cowardly.
Rên rỉ, khóc lóc, cầu nguyện đều hèn nhát như nhau.

Afred de Vigny
(Afred comte DE), écrivain français (1797-1863)_(Afred Count DE), french writer and poet (1797-1863)_(Afred Bá Tước DE), văn sĩ, thi sĩ Pháp (1797-1863).

Translations into English and Vietnamese by Khai Phi
Khai Phi dịch sang Anh Văn và Việt Văn