Khai Phi's Website

Relationship Between Men and Women_Quan Hệ Giữa Nam Nữ

Men respect women, yield to women (“Ladies first”) and help women because women have pregnancy and baby delivery that are painful and possibly fatal._Đàn ông kính trọng phụ nữ, nhường phụ nữ (“Quý Bà ưu tiên”) và giúp đỡ phụ nữ vì phụ nữ phải mang thai và sinh đẻ là những việc đau đớn và có thể chết người.

Khai Phi