Khai Phi's Website

Nguyễn Trung Trực

Tượng Nguyễn Trung Trực trước đền thờ chính , Rạch Giá .

Nguyễn Trung Trực (1838-1868)
Sinh tại tỉnh Long An , mất tại tỉnh Kiên Giang .

Ai về Nhựt Tảo , Kiên Giang
Nói dùm tôi đã đôi hàng lệ rơi ! 
KPHN

Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa .
Lửa hồng Nhựt Tảo vang trời . 
Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần .
Kiên Giang ánh kiếm lệ rơi quỷ thần .
Huỳnh Mẫn Đạt
Khai Phi Hạnh Nguyên dịch

Hỏa: lửa. Hồng: màu hồng. Oanh : nổ vang. Thiên: trời. Địa: đất.
Kiếm: thanh kiếm. Bạc: màu trắng như bạc. Khấp: khóc.

Dịch hai câu thơ chữ Nho ở trên ra văn xuôi tiếng Việt :
Màu hồng của lửa ở Nhựt Tảo nổ vang trời đất .
Màu trắng bạc của lưỡi kiếm ở Kiên Giang làm cho quỷ thần khóc .
(Ý nói Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu quân Pháp ở Nhựt Tảo lửa hồng nổ vang trời đất và ngày quân Pháp đem chém Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang , lưỡi kiếm màu trắng bạc lóe lên làm cho quỷ thần khóc .)

Kiên Giang ánh kiếm lệ rơi quỷ thần .
Nghĩa là ánh kiếm ở Kiên Giang làm cho quỷ thần rơi nước mắt.

 

Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa .
Lửa hồng Nhựt Tảo vang trời đất .
Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần .
Kiếm bạc Kiên Giang khóc quỷ thần .
Huỳnh Mẫn Đạt
Lạc Thủy Đỗ Quý Bái dịch

%d bloggers like this: