Khai Phi's Website

Lương Châu Từ

Lương Châu Từ_Vương Hàn
Bồ Đào mỹ tửu dạ quang bôi ,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi .
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu ,
Cổ lại chính chiến kỷ nhân hồi .

Lương Châu là một địa danh bên Trung Quốc. Từ là lời.
Vậy có thể hiểu Lương Châu Từ nghĩa đen là lời người Lương Châu, nghĩa bóng (nghĩa rộng) là bài hát xứ Lương Châu.
Đầu tiên là bốn câu thơ Tứ Tuyệt của Vương Hàn rồi dân Lương Châu lấy đó mà hát. Vì vậy bài Tứ Tuyệt được gọi là Lương Châu Từ.

Mỹ: đẹp, quý. Tửu: rượu. Bồ Đào mỹ tửu: rượu quý Bồ Đào. Bôi: chén. Dạ quang: sáng trong đêm. Dạ quang bôi: chén ngọc sáng lung linh trong đêm dùng để uống rượu.
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi : muốn uống thì tiếng đàn tỳ bà dục lên ngựa ra sa trường.
Ngoạ: nằm. Túy: say. Túy ngọa là nằm say rượu. Quân: anh. Mạc: đừng. Tiếu: cười.
Cổ: xưa. Lai: đến. Cổ lai: xưa đến nay. Kỷ: bao nhiêu. Nhân: người. Hồi: về.

Dịch ra văn xuôi bài Lương Châu Từ:
Ta muốn uống rượu quý Bồ Đào bằng chén ngọc lung linh trong đêm, thì bỗng tiếng đàn tỳ bà thôi thúc lên ngựa ra sa trường. Đừng cười ta nằm say ngoài sa trường vì xưa nay đi chinh chiến mấy ai trở về.

Khai Phi Hạnh Nguyên sưu tầm và chú thích

Khúc Ca Lương Châu
Muốn uống Bồ Đào chén dạ quang ,
Tỳ bà bỗng nhắc ngựa lên đàng .
Sa trường nằm khướt đừng cười nhé ,
Chinh chiến xưa ai trở lại làng !
Lạc Thủy Đỗ Quý Bái dịch

Bài Hát Xứ Lương Châu
Rượu Quý Bồ Đào muốn một ly ,
Tỳ bà bỗng dục ngựa ra đi .
Say nằm bãi cát đừng cười ngạo ,
Chinh chiến xưa nay mấy kẻ về !
Khai Phi Hạnh Nguyên dịch

Khúc Hát Xứ Lương Châu
Chén quý Bồ Đào lòng muốn uống ,
Tỳ bà dục ngựa ta lên đường .
Sa trường nằm xỉn đừng cười diễu ,
Chinh chiến nan về thấy cố hương .
Nguyễn Công Nhàn dịch

%d