Khai Phi's Website

Karaoke Nhàn Phương

Ka-rao-kê hội tự Nhàn Phương . (1)
Cung đàn tiếng hát vọng yêu đương .
Phấn son hương sắc đêm huyền ảo . (2)
Xe lướt canh khuya suốt dặm trường . (3)

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Nhàn và Phuơng là tên hai ông bầu karaoke .
(2) Các người đẹp diện .
(3) Vui chơi ăn uống ca hát xong phải lái xe về nhà xa 50 km (30 miles) .

%d bloggers like this: