Khai Phi's Website

Khấp Tả Thư_Khóc Viết Thư_The Tearful Love Letter

Tam giáp vọng tình lang ,
Bao năm đợi tình lang ,
She was waiting for him for so many years .
Trinh nữ khổ đoạn tràng .
Đời trinh nữ đoạn trường .
Her virgin’s life was full of tears .
Tâm thư ký võng lộ
Tâm thư gửi lên lưới
She wrote a love letter on the internet to her lover 
Hà nhật đáo quân trang ?
Bao giờ tới nhà chàng ?
Wondering when he would get the letter .

Thơ Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
Khai Phi Hạnh Nguyên dịch
English Version by KPHN

 

Cảm Đề Khấp Tả Thư

Xa nhau băm sáu năm rồi ,
Tình còn ấp ủ cho đời noi gương .
Anh còn vương vấn yêu thương
Hay là gởi gió trao hương ai rồi !!! (1)

Kim Hương

Chú thích của KPHN
Kim Hương tưởng tượng ra nội dung lá thư và viết bốn câu thơ này .
(1) Trao hương là trao hương tình , trao tình yêu ngát hương .

%d