Khai Phi's Website

Ơn Sâu !

Riêng tặng lương y chú Khải nghe.
Tuổi ngoài bảy bó vẫn lên “xe” ?!
Ơn sâu thăm hỏi mau lành đó.
Nghĩa nặng chúc lành chóng hết nè.
Đúng điệu cao nhơn dân bảnh tỏn.
Y trang trí thức loại ngon nhe.
Lóng rày bác sĩ còn ong bướm ?!
Sức “phẻ” dư thừa tối nhịp “khe” ?!

Tím

 

Họa Thơ Ơn Sâu !

Người đẹp tặng thơ đọc thích ghê
Vì nàng bớt bệnh để ra ghe .
Tóc bay theo gió trùng dương sóng .
Thơ đến cùng tôm nặng cá về (*)
Để sớm tiền nhiều đời hạnh phúc ,
Cho mau duyên đẹp kiếp phu thê .
Chuyện kia đoán biết xin đừng hỏi .
Nhờ thuốc, “kha rông”, cánh nhạn phè . (**)

Khai Phi

(*)Tóc bay theo gió và theo biển trùng điệp dậy sóng .
Thơ đến cùng tôm và cùng thuyền nặng cá trở về.
(**) Cánh nhạn phè : phè cánh nhạn : khỏe khoắn . Thí dụ : Hỏi “Việc làm mới của anh thế nào ?” Đáp “Phè cánh nhạn thôi!” (“Khỏe khoắn thôi!”).
Nhờ thuốc, “kha rông”, cánh nhạn phè
nghĩa là
Nhờ thuốc và “kha rông” nên làm tình khỏe khoắn .

%d bloggers like this: