Khai Phi's Website

The Wind Beneath My Wings_Ngọn Gió Dưới Cánh Em

Oh, oh, oh, oh, oh.
Oh, oh, oh, oh.
It must have been cold there in my shadow
Ôi , ôi , trong bóng em , từ trước đến nay phải lạnh
To never have sunlight on your face.
Nên chẳng bao giờ có anh nắng trên mặt anh . (1)
You were content to let me shine, that’s your way.
Anh đã bằng lòng để cho em sáng chói , cách của anh là thế .
You always walked a step behind,
Anh đã luôn bước sau một bước ,
So I was the one with all the glory
Vì vậy em đã là kẻ đầy danh vọng
While you were the one with all the strength,
Trong khi anh đã là người với tất cả sức mạnh ,
A beautiful face without a name for so long,
Là khuôn mặt tốt đẹp vô danh quá lâu ,
A beautiful smile to hide the pain.
Là nụ cười tươi để che dấu niềm đau . (2)
Did you ever know that you’re my hero?
Anh có bao giờ biết anh là người hùng của em không ?
And everything I would like to be.
Và là tất cả những gì em thích trở thành .
I can fly higher than an eagle,
Em bây giờ có thể bay cao hơn phượng hoàng ,
You are the wind beneath my wings.
Anh là ngọn gió dưới cánh em .
It might have appeared to go unnoticed,
Chuyện này đã có thể không ai để ý ,
But I’ve got it all here in my heart.
Nhưng lòng em đã biết hết .
I want you to know I know the truth, of course I know it.
Em muốn anh hay em biết sự thật, dĩ nhiên em biết .
I would be nothing without you.
Không có anh có thể em chẳng ra gì .
Did you ever know that you’re my hero?
Anh có bao giờ biết anh là người hùng của em không ?
You’re everything I wish I could be.
Anh là tất cả những gì em mong ước trở thành .
I could fly higher than an eagle,
Em đã có thể bay cao hơn phượng hoàng ,
You are the wind beneath my wings.
Anh là ngọn gió dưới cánh em .
Did I ever tell you you’re my hero?
Em có bao giờ nói với anh anh là người hùng của em không ?
You’re everything, everything I wish I could be.
Anh là tất cả những gì , tất cả những gì em mong ước trở thành.
Oh, and I, I could fly higher than an eagle,
Ôi, và em , em đã có thể bay cao hơn phượng hoàng ,
You are the wind beneath my wings,
Anh là ngọn gió dưới cánh em ,
You are the wind beneath my wings.
Anh là ngọn gió dưới cánh em .
Oh, the wind beneath my wings.
Ôi , ngọn gió dưới cánh em .
You, you, you, you are the wind beneath my wings.
Anh , anh , anh , anh là ngọn gió dưới cánh em .
Fly, fly, fly away, you let me fly so high.
Bay , bay , bay đi , anh để em bay rất cao .
Oh, you, you, you, the wind beneath my wings.
Ôi, anh , anh , anh , ngọn gió dưới cánh em .
Oh, you, you, you, the wind beneath my wings.
Ôi , anh , anh , anh , ngọn gió dưới cánh em .
Fly, fly, fly against the sky, so high I almost touch the sky.
Bay , bay , bay lên bầu trời , bay rất cao nên em gần đụng trời xanh .
Thank you, thank you, thank God for you, the wind beneath my wings.
Cám ơn anh , cám ơn anh , cám ơn Trời về anh , ngọn gió dưới cánh em .

Hạnh Nguyên & Hồng Loan dịch ra văn xuôi tiếng Việt

(1) : Ý nói anh âm thầm giúp em giống như anh luôn đứng trong bóng của em .
(2) : Anh đau khổ những khi thấy em thất bại .

%d