Khai Phi's Website

The old lady who makes bets_Bà Già Đánh Cuộc

A little old lady went into the headquarters of the Bank of America one day, carrying a large bag of money. She insisted that she must speak with the president of the bank to open a savings account because, “It’s a lot of money!”
Một hôm, một bà già nhỏ nhắn đến trung tâm Ngân Hàng Mỹ Châu, mang theo một bao tiền lớn. Ba đòi nói chuyện với chủ tịch ngân hàng để mở một chương mục tiết kiệm bởi vì bà nói, “Đây là một số tiền lớn!”

The receptionist objected, stating, “You can’t just walk in here and expect to see the president of the Bank of America. He’s a very busy man.”
Tiếp viên ngân hàng bác bỏ yêu cầu của bà, bảo rằng, “Bà không thể chỉ bước vào đây mà trông mong gặp chủ tịch Ngân Hàng Mỹ Châu. Ông ấy rất bận.”

“But I am here to make a very large cash deposit,” added the old woman.
“Nhưng tôi đến đây để gửi ngân hàng một số tiền mặt rất lớn,” bà già nói thêm.

The receptionist momentarily looked at the sack of money, then walked back to one of the rear offices. She came back and said, “You’re in luck this morning, he will see you,” and ushered her in to see the president of the Bank of America.
Tiếp viên ngân hàng nhìn bao tiền một lúc, rồi đi vào phía sau tới một trong những văn phòng ở đó. Nữ tiếp viên trở lại nói rằng, “Sáng nay bà may mắn đấy, ông ấy sẽ gặp bà,” và dẫn bà già vào gặp chủ tịch Ngân Hàng Mỹ Châu.

When she walked into a large office with a nicely tailored man behind a great oaken desk, the bank president stood up and asked, “How can I help you?”
Khi bà già bước vào một văn phòng rộng lớn có một ông mặc bộ y phục may rất khéo ngồi sau bàn giấy lớn bằng gỗ cây sồi, chủ tịch ngân hàng đứng dậy hỏi, “Tôi có thể giúp bà như thế nào?”

She replied, “I would like to open a savings account,” and placed the bag of money on his desk.
Bà già trả lời, “Tôi muốn mở một chương mục tiết kiệm,” rồi đặt bao tiền lên bàn giấy của chủ tịch.

“How much would you like to deposit?” he asked curiously.
“Bà muốn gửi ngân hàng bao nhiêu tiền?” chủ tịch tò mò hỏi.

“$180,000, if you please,” and dumped the cash out of her bag onto his desk.
“Làm ơn cho tôi gửi 180000 đô la,” bà già trả lời và trút số tiền mặt trong bao lên bàn giấy của chủ tịch.

The president was surprised to see all this cash, so he asked her, “Ma’am, I’m surprised you’re carrying so much cash around, especially a woman at your stage in life. Where did you come by this kind of money?”
Chủ tịch ngạc nhiên khi thấy tất cả số tiền mặt, cho nên ông hỏi bà già, “Thưa Bà, tôi lấy làm ngạc nhiên thấy bà mang theo số tiền mặt lớn như vậy, đặc biệt vào tuổi của bà bây giờ. Bà đã làm cách nào để có số tiền như thế này?”

The old lady coyly replied, “I make bets.”
Bà già trả lời một cách ngượng ngùng, “Tôi đánh cuộc.”

Surprised, the president then asked, “Bets? What kind of bets?”
Ngạc nhiên, chủ tịch hỏi, “Đánh cuộc à? Đánh cuộc gì?”

The old woman said, “Well, for example, I’ll bet you $25,000 that your balls are square.”
Bà già nói, “Ơ … chẳng hạn như tôi đánh cuộc với ông 25 nghìn đô la rằng ‘hai viên đạn thịt’ của ông vuông.”

“What?!” cried the man, “you want to bet me $25,000 that my balls, my testicles, are square?” He could hardly hold back from laughing.
“Cái gì?!” người đàn ông kêu lên, “bà muốn đánh cuộc với tôi 25 nghìn đô la rằng ‘hai viên đạn thịt’ của tôi, hai viên ngọc hành của tôi, vuông?” Ông chủ tịch nín cười không nổi.

“Yes, you heard me. In fact, by ten o’clock tomorrow morning, I’ll bet you $25,000 that your balls will be square.”
“Vâng, ông đã nghe tôi nói rồi đó. Đúng vậy, khoảng 10 giờ sáng mai, tôi đánh cuộc với ông 25 nghìn đô la rằng ‘hai viên đạn thịt’ của ông sẽ vuông.”

The man smiled broadly, thinking he had a live one. “You’ve got yourself a bet!” and shook her hand.
Người đàn ông cười toác miệng, nghĩ rằng ông đã có một cuộc đánh cá thật sự. “Chính bà đã đánh cuộc với tôi rồi đó!” Ông bắt tay bà già.

The little old lady then said, “Okay, but since there is a lot of money involved, may I bring my lawyer with me tomorrow at 10:00 a.m. as a witness?”
Bà già nhỏ nhắn nói, “Được rồi, những vì số tiền đánh cuộc nhiều quá, 10 giờ sáng mai tôi có được phép mang theo luật sư của tôi để làm chứng không?”

“Sure!” replied the confident president.
“Chắc chắn là được rồi!” Chủ tịch trả lời một cách đầy tự tin.

That night, the president got very nervous about the bet and spent a long time in front of a mirror checking his ball, turning from side to side, again and again.
Đêm đó, chủ tịch rất nóng lòng về cuộc đánh cá và đã đứng lâu trước gương kiểm soát lại ‘hai viên đạn thịt’ của ông ta, lật chúng qua lật chúng lại, và làm tới làm lui như vậy.

He thoroughly checked them out until he was sure that there was absolutely no way his balls were square and that he would win the bet.
Ông cẩn thận kiểm soát ngọc hành của mình cho đến khi ông chắc chắn rằng tuyệt đối vô phương ‘hai viên đạn thịt’ của ông vuông và ông chắc chắn sẽ thắng cuộc đánh cá.

The next morning, at precisely 10:00 a.m., the little old lady appeared with her lawyer at the president’s office.
Sáng hôm sau, đúng 10 giờ, bà già nhỏ nhắn xuất hiện với luật sư của mình tại văn phòng chủ tịch.

She introduced the lawyer to the president and repeated the bet: “25,000 says the president’s balls are square!”
Bà giới thiệu luật sư với chủ tịch và nhắc lại cuộc đánh cá: “25 nghìn đô la đánh cuộc rằng ‘hai viên đạn thịt’ của chủ tịch vuông!”

The president agreed with the bet again and the old lady asked him to drop his pants so they could all see.
Chủ tịch đồng ý một lần nữa cuộc đánh cá và bà già yêu cầu ông tuột quần ra để mọi người có thể thấy hết.

The president complied. The little old lady peered closely at his balls and then asked if she could feel them.
Chủ tịch làm theo. Bà già nhỏ nhắn ngắm nghía sát ‘hai vien đạn thịt’ của ông rồi hỏi ông bà có thể sờ không.

“Well, Okay,” said the president, obviously embarrassed. Thinking to himself, “25,000 is a lot of money, so I guess it’s okay.”
“Ờ được,” chủ tịch nói, vẻ bối rối rõ ràng. Ông thầm nghĩ, “25 nghìn đô la quá nhiều tiền, vậy có thể được.”

He then said, “Yes, $25,000 is a lot of money, so I guess you should be absolutely sure.”
Rồi ông nói, “Vâng, 25 nghìn đô la quá nhiều tiền, vậy tôi chắc bà có thể tuyệt đối làm điều đó.”

As the old woman started to feel the banker’s testicles, he noticed that the lawyer was quietly banging his head against the wall.
Trong khi bà già bắt đầu sờ ngọc hành của chủ tịch ngân hàng, ông để ý thấy luật sư lặng lẽ đập đầu vào tường.

The president asked the old lady, “What the hell’s the matter with the lawyer?”
Chủ tịch hỏi bà già, “Luật sư bị cái quái gì thế?”

The old lady replied, “Nothing, except I bet him $100,000 that at 10:00 a.m. today, I’d have the balls of the president of the Bank of America in my hands.”
Bà già đáp, “Chẳng có gì cả, ngoại trừ việc tôi đánh cuộc với ông ấy một trăm nghìn đô la rằng 10 giờ sáng hôm nay, tôi nắm trong tay ‘hai viên đạn thịt’ của chủ tịch Ngân Hàng Mỹ Châu.”

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra tiếng Việt

%d bloggers like this: