Khai Phi's Website

Chiếc Áo Yêu Thích và Tiết Kiệm_The Favorite & Saving Dress

This is my favorite dress in Summer.
It’s also saving because I don’t need to
wear anything else.

Đây là chiếc áo em yêu thích để mặc mùa hè.
Chiếc áo cũng tiết kiệm vì em không cần mặc gì thêm.

Phó Anh Dzũng & Khai Phi

 

%d