Khai Phi's Website

Gửi Người Mắt Biếc

Nàng Thơ & Thi Sĩ He’siode

Cho người mắt biếc mong thơ
Tôi đang cầm bút đợi chờ vần đây .
Nàng Thơ vừa cất cánh bay ,
Túi thơ còn cạn chưa đầy một lưng . (*)

Khai Phi Hạnh Nguyên

(*) Khi làm thơ , người Việt Nam thường có một bầu rượu để uống và nghĩ rằng túi của mình đựng thơ của người khác và thơ của mình , ý nói mình có thể đọc ra thơ của người khác dễ như lấy trong túi ra và thơ của mình làm xong cũng cất vào túi .
Bốn chữ “bầu rượu túi thơ” do quan niệm này mà có .
Một lưng là một nửa, ý nói bài thơ làm còn dở dang .

%d