Khai Phi's Website

Love & Hate_Thương Yêu & Ghét

 

Thương yêu người có thể không được người thương yêu lại .
When you love someone, the person may not love you.
Nhưng ghét người , người ghét lại nhiều hơn .
But when you hate someone, the person hate you much more than you do.
Khai Phi Hạnh Nguyên

Yêu người yêu cả lối đi .
When one loves somebody, one loves even the person’s passage.
Ghét người ghét cả tông ti họ hàng .
When one hates somebody, one hates all the person’s relatives.
Ca dao Việt Nam
Vietnamese proverb poetry

Xưa nay thế thái nhân tình ,
Vợ người thì đẹp , văn mình thì hay .
One thinks always that one’s writing is interesting and that the wife of others looks better.
Ca dao Việt Nam
Vietnamese proverb poetry

Yêu trái ấu cũng tròn , ghét bồ hòn cũng méo .
When one loves something, one thinks the thing is good no matter how bad it is. When one hates something, one thinks the thing is bad no matter how good it is.
Tục ngữ Việt Nam
Vietnamese proverb

Xú diện ố nga mi .
(Mặt xấu ghét mặt đẹp)
Ugly faces hate pretty ones.
Tục ngữ Việt Nam
Vietnamese proverb

If we cannot love the person whom we see, how can we love God whom we cannot see.
Nếu chúng ta không thể thương yêu người chúng ta nhìn thấy, thì làm sao chúng ta có thể thương yêu Trời chúng ta không thể nhìn thấy .   
Mother Teresa

If you judge people, you have no time to love them.
Nếu bạn phán xét người ta , bạn không có thì giờ để thương yêu họ .
Mother Teresa

%d bloggers like this: