Khai Phi's Website

What You Should Not Do_Những Gì Bạn Không Nên Làm

Do not do to people what you do not want them to do to you.
Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn họ làm cho bạn.
A common saying in French and English
Một câu nói thông thường trong tiếng Pháp và tiếng Anh

%d bloggers like this: