Khai Phi's Website

Duyên Giai Ngẫu

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (*)

Xa cách nghìn trùng bỗng gặp nhau .
Đem thương với nhớ kết duyên đầu .
Người mang tài sắc phương trời đến
Trao kẻ ân tình vạn kiếp sau .

Khai Phi Hạnh Nguyên
Viết tặng Phạm Anh Tuấn – BS Trần Thị Kim Chi

Duyên (duyên) giai (đẹp) ngẫu (ngẫu nhiên, bỗng nhiên) : mối duyên tình cờ và đẹp .
(*) Hữu (có) duyên (duyên) thiên (nghìn) lý (dặm) năng (thường) tương (nhau) ngộ (gặp) : Có duyên thì nghìn dặm thường gặp nhau .

%d bloggers like this: