Khai Phi's Website

Dư Âm

Ai đã ôm đàn buông tiếng tơ ,
Lời ca còn vọng đến bao giờ ?
Cho ai vương vấn lòng yêu mãi ,
Để khách đa tình hạ bút thơ . (1)

Khai Phi

(1) Bút thơ (poetic pen) là cây bút của thơ. Hạ bút thơ là hạ cây bút của thơ xuống viết , hay là hạ bút viết những dòng thơ .

%d bloggers like this: