Khai Phi's Website

Chúc Tân Niên

No-el bạn đọc đã vui đầy .
Chúc Tết bình an , bạc cọc dầy .
Lạc Thủy lão cường thơ phú giỏi .
Tím Nương trẻ đẹp tình duyên may .
Biết bao cuồng nộ tiêu tan hết .
Vô số hồn thơ cảm hứng say .
Riêng chữ Sư đây không dám nhận
Vì ba người họp, mỗi người Thầy .  (*)

Khai Phi Hạnh Nguyên

(*) Ba người họp lại , mỗi người đều là Thầy :
Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư .
(Ta đi trong đám ba người , ắt có người là Thầy ta)
Khổng Tử

%d bloggers like this: