Khai Phi's Website

Bóng Giai Nhân

Trời chiều biển sóng gợi hồn thơ …
Đây ánh hoàng hôn nắng nhạt mờ !
Đâu bóng giai nhân thuyền viễn xứ ?
Chỉ là áo trắng tóc huyền mơ ! (1)

Là những bài thơ từ ảnh thường , (2)
Bài thơ họa vận khách tha phương , (3)
Tả màn ân ái đầy siêu thực (4)
Người trách rằng thơ trái kỷ cương ?! (5)

Trời chiều biển sóng gợi hồn thơ …
Đây ánh hoàng hôn nắng nhạt mờ !
Đâu bóng giai nhân thuyền viễn xứ ?
Chỉ là áo trắng dứt tình xưa ! (6)

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Huyền ở đây nghĩa là đẹp, không phải đen (huyền nghĩa là đẹp hoặc đen).
Tóc huyền mơ: tóc đẹp mơ màng buông xuống.
(2) Thơ viết từ ảnh thường thấy trên Internet.
(3) Bài thơ họa lại thơ Việt Kiều trên Internet.
(4) Chủ Nghĩa Siêu Thực (Surre’alisme) là phong trào văn học và nghệ thuật gọi tắt là phong trào văn nghệ (mouvement litte’raire et artistique) chủ trương tự do diễn tả trong văn học và nghệ thuật, diễn tả trên cả những gì người ta thấy, cảm thấy, suy nghĩ, quan niệm, bất chấp phong tục, đạo đức, tôn giáo, vân vân. Phong trào này được khởi xướng bởi văn thi sĩ Pháp Guillaume Apollinaire trong tác phẩm tên là l’esprit Nouveau et les Poe`tes (Tinh Thần Mới và Thi Sĩ) năm 1917.
(5) Kỷ cương là những điều lệ phong tục, đạo đức và tôn giáo đặt ra.
(6) Người đẹp áo trắng đã dứt khoát với mối tình cũ coi như không có và xây cuộc đời mới.

%d