Khai Phi's Website

Biết Nói Gì ?

Người nói thật làm mất lòng , (*)
Nên đời có kẻ nói vòng vo thôi .
Ông vua khi mất ngai rồi
Thì tên tệ nhất trên đời cũng khinh . (**)
Xôn xao thế thái nhân tình
Muôn người muôn ý quanh mình khen chê .
Thật , không nói ; dối , e dè ,
Thì ôm bầu rượu , bạn bè Nàng Thơ .
Cung tơ trỗi khúc mơ hồ ,
Để hồn phiêu lãng về bờ bến xa .

Khai Phi Hạnh Nguyên
May 9 , 2010

(*) Sự thật mất lòng – tục ngữ Việt Nam .
Toute ve’rite’ n’est pas bonne a` dire – proverbe français .
(Bất cứ sự thật nào nói ra đều không tốt – tục ngữ Pháp .)
(**) Không ai thèm nghe kẻ không có quyền , không có tiền .

%d bloggers like this: