Khai Phi's Website

La Violetera – The Violet-Selling Girl – Cô Gái Bán Hoa Tím

La Violetera_Spanish (original)

Como aves precursoras de primavera,
En Madrid aparecen las violeteras,
Que pregonando parecen golondrinas
Que van piando, que van piando:
“Co’mprenos, señorito, no vale ma’s que un real
co’mprenos, señorito, co’mprenos este ramito
pa’lucirlo en ojal.”
“Aquí tienen ustedes, a mi persona;
No presumo de guapa, ni de chulona,
Mas, si quisiera dejaría de ser pronto
la violetera, la violetera.”

Translations: The violet-selling girl – Cô Gái Bán Hoa Tím

Just like the first birds during spring,
Y như những con chim đầu tiên trong mùa xuân,
The violet-selling girls appear all over Madrid,
Những cô gái bán hoa tim xuất hiện khắp Madrid,
And when they announce them, they are like swallows
Và khi mời hàng, họ như chim én.
They go chirping, they go chirping:
Họ lăng xăng, ríu rít:
“Buy some from us, young man, they only cost a real
“Mua dùm em đi anh, chỉ có mấy hào thôi.
Buy it, young man, buy this small bouquet from us
Mua dùm em bó hoa nhỏ này đi anh
So you can display them on your lapel”
Để anh cài trên ve áo vét (khuyết trên cổ áo vét)”
“Here you have me.
“Anh thấy em đây.
I won’t brag about being pretty or beautiful
Em chẳng khoe em đẹp em ngoan
But if I wished to I could soon stop being
Nhưng nếu em muốn, em có thể chẳng bao lâu không còn là
The violet-selling girl, the violet-selling girl”
Cô gái bán hoa tím, cô gái bán hoa tím.”

Lan Anh & Hạnh Nguyên dịch ra Việt Văn

 

%d