Khai Phi's Website

If You Love Me (Really Love Me)_Nếu Anh Yêu Em Thật

If the sun should tumble from the sky,
Nếu mặt trời phải rơi xuống đất,
If the sea should suddenly run dry,
Nếu biển bỗng phải khô cạn,
If you love me really, love me.
Nếu anh yêu em thật, hãy yêu em.
Let it happen I won’t care …
Hãy chứng tỏ ra, em sẽ chẳng ngại ngần …

If it seems that everything is lost,
Nếu có vẻ tất cả mất hết,
I will smile and never count the cost.
Em sẽ mỉm cười và chẳng bao giờ đếm xỉa.
If you love me really, love me.
Nếu anh yêu em thật, hãy yêu em.
Let it happen, Darling, I won’t care …
Hãy chứng tỏ ra, anh yêu, em sẽ chẳng ngại ngần …

      Shall I catch a shooting star?
      Em có phải bắt một ánh sao rơi không?
      Shall I bring it where you are?
      Và em có phải mang đến nơi nào có anh không?
      If you want me to, I will …
      Nếu anh muốn em làm như vậy, em sẽ làm.

      You can set me any task,
      Anh có thể giao cho em bất cứ trách nhiệm gì,
      I’ll do anything you ask …
      Em sẽ làm bất cứ việc gì anh yêu cầu …
      If you only say you love me still …
      Nếu anh chỉ nói anh vẫn yêu em …

When at last our life on earth is through,
Cuối cùng, khi chúng ta đã đi trọn đường trần,
I will share eternity with you …
Em sẽ cùng anh vĩnh viễn bên nhau …
If you love me really, love me.
Nếu anh yêu em thật, hãy yêu em.
Let it happen I won’t care …
Hay chứng tỏ ra, em sẽ chẳng ngại ngần …
If you love me really, love me.
Nếu anh yêu em thật, hãy yêu em.
Let it happen, Darling, I won’t care …
Hãy chứng tỏ ra, anh yêu, em sẽ chẳng ngại ngần …

Tím (Đỗ Thị Minh Hằng) & Hạnh Nguyên dịch ra tiếng Việt

%d bloggers like this: