Khai Phi's Website

Never Felt Better – Classic Irish Story_ Chưa Bao Giờ Đã Cảm Thấy Khá Hơn – Truyện Cổ Điển Ái Nhĩ Lan

In a court in Killarney, deep in Munster, Ireland, this conversation is reported to have taken place:
Cuộc đối thoại này đã được kể lại xảy ra tại một tòa án ở tỉnh Killarney, sâu trong quận Munster, nước Ái Nhĩ Lan:
Lawyer: ‘At the scene of the accident, Mr O’Shea, did you tell the Garda officer that you had never felt better in your life?’
Luật Sư: Ông O’Shea, tại hiện trường tai nạn, ông đã nói với viên chức cảnh sát Garda rằng ông chưa bao giờ đã cảm thấy khá hơn lúc đó, có đúng vậy không?
O’Shea the farmer: ‘’That’s right, Sir.’
Trại chủ O’Shea: Thưa Ông, đúng như vậy.
Lawyer: ‘Well then, Mr O’Shea, how is it that you are now claiming you were seriously injured when my client’s car hit your cart?’
Luật Sư: Được rồi, Ông O’Shea, thế tại sao bây giờ ông lại khai rằng ông đã bị thương nặng khi ô tô của thân chủ tôi đụng phải chiếc xe ngựa của ông?
O’Shea the farmer: ‘When the Garda arrived, he went over to my horse, who had a broken leg, and shot him. Then he went over to Darcy, my dog, who was badly hurt, and shot him.
Trại Chủ O’Shea: Khi ô tô của viên chức cảnh sát Garda chạy tới, ông ấy cán lên con ngựa của tôi làm nó bị gẫy chân và ông ấy bắn nó. Rồi ông ấy cán lên con chó Darcy của tôi làm nó bị thương nặng và ông ấy bắn nó (vì không muốn hai con thú phải sống đau đớn và khổ sở trong tàn tậtKP chú thích).
Then the policeman came across the road, gun still in hand, looked at me, and said, ‘How are you feeling?’ I just thought under the circumstances, it was a wise choice of words to say: ‘I’ve never felt better in my life.’
Rồi viên cảnh sát qua đường (chó và ngựa bị thương văng qua bên kia đường, Garda tới bắn chúng xong qua đường trở lại hỏi O’Shea – KP chú thích), súng còn trên tay, nhìn tôi và lên tiếng hỏi “Ông thấy trong người thế nào?”. Trước hoàn cảnh này, tôi chỉ còn nghĩ được rằng tôi phải chọn lời khôn ngoan mà nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy khá hơn bây giờ.”

Khai Phi dịch sang Việt Văn

Note by KP: The policeman killed the wounded animals because he did not want them to survive painfully as handicapped living creatures.

%d