Khai Phi's Website

What Makes A Man Do What A Woman Wants & Vice Versa_Đàn Ông Và Đàn Bà Làm Theo Cái Gì ?

Đàn ông làm theo con mắt .
A man does what a woman wants because of what he sees on her.
Đàn bà làm theo lỗ tai .
A woman does what a man wants because of what he says to her.  
Nguyên Cao Kỳ Duyên

%d bloggers like this: