Khai Phi's Website

Save The Best For Last_Vanessa Williams_Giữ Tình Yêu Đẹp Nhất Cho Kẻ Sau Cùng

Sometimes the snow comes down in June,
Đôi khi trời tuyết tháng Sáu,
Sometimes the sun goes ‘round the moon,
Đôi khi mặt trời xoay quanh mặt trăng,
I see the passion in your eyes.
Đó là lúc em thấy sự đam mê trong mắt anh.
Sometimes it’s all a big surprise
Đôi khi là cả một sự ngạc nhiên vô cùng
‘Cause there was a time when all I did was wish.
Bởi vì đã có lúc tất cả những gì em làm chỉ là mong ước.
You’d tell me this was love.
Anh có thể bảo em là anh đã yêu em.
It’s not the way I hoped or how I planned.
Đó không phải là tình yêu em đã hy vọng và muốn như vậy.
But somehow it’s enough.
Nhưng không biết sao thế đủ rồi.
And now we’re standing face to face.
Và bây giờ chúng ta đứng nhìn nhau.
Isn’t this world a crazy place?
Thế giới này có phải là một nơi điên khùng không?
Just when I thought our chance had passed,
Đúng vào lúc em nghĩ rằng cơ hội của chúng ta qua rồi,
You go and save the best for last.
Anh ra đi và giữ tình yêu đẹp nhất cho kẻ sau cùng.

All of the nights you came to me
Những đêm anh đến với em
When some silly girl had set you free,
Khi một cô gái ngu ngốc nào đó đã lôi anh ra khỏi,
You wondered how you’d make it through,
Anh đã tự hỏi tại sao anh có thể làm như vậy,
I wondered what was wrong with you
Em đã ngạc nhiên không hiểu anh bị vấn đề gì
‘Cause how could you give your love to someone else
Bởi vì làm sao mà anh đã có thể trao tình yêu của anh cho kẻ khác
And share your dreams with me.
Và chia xẻ những giấc mơ của anh với em.
Sometimes the very thing you’re looking for
Đôi khi chính cái anh đang tìm kiếm
Is the only thing you can’t see.
Là cái duy nhất anh không thể nhìn thấy được.
But now we’re standing face to face.
Nhưng bây giờ chúng ta đứng nhìn nhau.
Isn’t this world a crazy place?
Thế giới này có phải là một nơi điên khùng không?
Just when I thought our chance had passed,
Đúng vào lúc em nghĩ rằng cơ hội của chúng ta qua rồi,
You go and save the best for last.
Anh ra đi và giữ tình yêu đẹp nhất cho kẻ sau cùng.

La la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la

Sometimes the very thing you’re looking for
Đôi khi chính cái anh đang tìm kiếm
Is the only thing you can’t see.
Là cái duy nhất anh không thể nhìn thấy được.
Sometimes the snow comes down in June,
Đôi khi trời tuyết tháng Sáu,
Sometimes the sun goes ‘round the moon,
Đôi khi mặt trời xoay quanh mặt trăng,
Just when I thought our chance had passed,
Đúng vào lúc em nghĩ rằng cơ hội của chúng ta qua rồi,
You go and save the best for last.
Anh ra đi và giữ tình yêu đẹp nhất cho kẻ sau cùng .
You went and save the best for last.
Anh đã ra đi và giữ tình yêu đẹp nhất cho kẻ sau cùng.
Yea yea yea …
Ờ ờ ờ …

Bản dịch sang văn xuôi Việt Nam của Khai Phi

%d