Khai Phi's Website

Bà Vãi Hiếu Hỏa Thôn 

Ảnh do Elvisntran@live.com sưu tầm

Có Bà Vãi Hiếu Hỏa Thôn
Chữa “bừng không cuối” hay hơn Vác Gà ;
Vi tra , Xi lít thua xa .
Hãy mau điện thoại để Bà giúp cho .

Elvisntran & Khai Phi

Vác Gà (Viagra), Vi tra (LeVitra), Xi lít (Cialis) : thuốc cường dương .

%d